• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*

   

  Akcjonariusz

  Liczba akcji/głosów

   Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

  Cron sp. z o.o.  

  2 377 248

  20 %

    Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  1 157 286

  9,74 %

  Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  1 185 190

  9,97 %

  Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  1 179 954

  9,93 % 

   


  * Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

  ** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 PLN
Kontakt dla inwestorów

Piotr Piotrowski

Financial Communications Manager
cc group

+48 22 440 1 440
+48 697 613 010
piotr.piotrowski@ccgroup.pl