• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*


  Akcjonariusz

  Liczba akcji/głosów

   Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

  Cron sp. z o.o.  

  2 442 739

  20,55 %

  Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  1 157 286

  9,74 %

  Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny  

  1 349 954

  11,36%

  * Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

  ** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 11.886.242 PLN

Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl