Komentarz Zarządu Sygnity SA do wyników finansowych za rok 2010

22.03.2011

IV kwartał - zysk operacyjny i netto wyższe w porównaniu do roku 2009. Rok 2010 - zahamowany spadek sprzedaży, koniec restrukturyzacji, grupa przygotowana do rozwoju.

 


W całym roku 2010 Grupa uzyskała przychody w wysokości 524 mln zł, zanotowała stratę operacyjną na poziomie 34,3 mln zł oraz stratę netto w wysokości 42,6 mln zł. Wpływ na wyniki miały rezerwy zawiązane z tytułu odpraw dla zwalnianych pracowników w wysokości blisko 5 mln złotych. 

Dane w tys. PLN    Q4 2010       Q42009       2010       2009   
Przychody    178 996   154 864   524 018     563 229
Zysk (strata operacyjna)             5 317   2 553   (34 296)     (103 591) 
Zysk netto    474   (8 197)   (42 640)     (104 299) 

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu wygenerowane przychody są na podobnym poziomie jak w roku 2009 (563 mln zł w tym 19 mln zł przychodów 4 spółek zależnych, które zostały sprzedane w roku 2009). Według opinii Zarządu można stwierdzić, że został zrealizowany cel zahamowania spadku przychodów. W porównaniu z 2009 rokiem Grupa Kapitałowa wyraźnie zmniejszyła też swoją stratę zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto. 

 

W IV kwartale 2010 roku, spółka zanotowała sprzedaż na poziomie 179 mln zł, zysk operacyjny w wysokości 5,3 mln zł oraz zysk netto w wysokości 500 tys zł. W porównaniu z wynikami IV kwartału roku 2009 (po zmianie w wyniku korekty audytora) Sygnity zanotowała wzrost przychodów jak i zysku, mimo wpływu na wyniki w Q4 2010 roku rezerw z tytułu odpraw dla zwalnianych pracowników w wysokości blisko 2 mln złotych. Warto też podkreślić, że w porównaniu z 3 kwartałem roku 2010 spółka zanotowała wzrost poziomu marży na sprzedaży do 21%. W skali całego omawianego roku wartość ta wyniosła 16,9%. 

 

W 2010 roku Spółka zanotowała też spadek kosztów ogólnego zarządu w 2010 roku w porównaniu z rokiem 2009 o 6,3%, tj. 6 mln PLN oraz spadek kosztów sprzedaży o 45%, tj. 14 mln PLN. Najwyższą sprzedaż zanotowały sektor publiczny (193,6 ml zł) oraz sektor bankowo- finansowy (160,7 mln). Zadłużenie netto Spółki na koniec roku (saldo obligacji, kredytów i środków pieniężnych) wyniosło 7 mln złotych. Analizując strukturę sprzedaży należy zwrócić uwagę na rosnący udział sprzedaży produktów i usług (84%) w stosunku do sprzedaży towarów i materiałów (16%). 

 

2010 rok był dla Grupy okresem intensywnych zmian. Spółka intensywnie przeprowadzała program restrukturyzacji, którego głównym celem było zwiększenie efektywności i rentowności organizacji. Poprzez realizację kilkunastu inicjatyw (m,in. ograniczenie zatrudnienia, zmniejszenie kosztów wynajmu powierzchni biurowych, wprowadzenie centralnych zakupów) Spółce udało się obniżyć bazę kosztową na 2011 rok o blisko 40 mln złotych. Dzięki efektom tego programu Spółka miała możliwość pozyskania nowych źródeł finansowania. W I kwartale 2011 Sygnity podpisało umowy kredytowe z 2 nowymi bankami: ING Bank Śląski i Deustche Bank PBC, które uruchomiły linie kredytowe w sumie w wysokości 60 mln złotych. W ramach programu restrukturyzacji Grupa intensywnie kontynuowała konsolidację spółek zależnych. Do Sygnity SA zostały włączone Aram i Winuel, a spółka ogłosiła podobne plany w stosunku do Sygnity Technology oraz PB Polsoft. W wyniku programu zostało też zredukowane zatrudnienie w organizacji o blisko 600 etatów, co jednak nie wpłynęło na spadek przychodów. 

 

W opinii Zarządu można stwierdzić, że program restrukturyzacji, którego głównym celem było błyskawiczne ograniczenie bazy kosztowej został definitywnie zakończony. Wszelkie następne zmiany optymalizujące działalność operacyjną w Grupie Kapitałowej będą wynikały ze bieżącej działalności organizacji. 

 

W czerwcu 2010 roku nowy Spółka ogłosiła Plan rozwoju Grupy Sygnity na lata 2010-2012 mający na celu przygotowanie jej do intensywnego rozwoju. W jego ramach w IV kwartale 2010 roku stworzono Pion dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Start operacyjny nowego pionu planowany jest na II połowę 2011 roku. W jego ofercie znajdą się zmodyfikowane aplikacje do tej pory oferowane przez Grupę Sygnity, dostosowane do wymogów rynku małych i średnich firm. Spółka kontynuowała też zaawansowane prace związane z uruchomieniem usług hostingowych. W ramach zmian organizacyjnych spółka Sygnity uruchomiła też na początku 2011 roku dwa nowe piony: integracji infrastruktury oraz integracji aplikacji. Ułatwi to spółce efektywniej niż dotychczas oferować usługi i produkty do większej grupy klientów. Zgodnie z Planem Rozwoju spółka rozpoczęła także projekty, które pozwolą jej stopniowo odchodzić od klasycznego modelu integratorskiego na rzecz nowych modeli obsługi Klienta, takich jak model operatorski czy pay-per-use. 

 

W ocenie Zarządu zakończony proces zmian organizacyjnych, zatrzymanie spadku sprzedaży oraz osiągnięcie zysku operacyjnego i zysku netto w IV kw. 2010 r. pozwolą Grupie z powodzeniem realizować dalsze założenia Planu Rozwoju. Biorąc pod uwagę obniżoną bazę kosztową Grupy w 2011 roku oraz wysokość backlogu (330 mln zł), Zarząd Spółki potwierdza prognozę zakładającą osiągnięcie przychodów na poziomie 650-700 mln zł oraz EBIT na poziomie 5%-7% do 2012 roku.

PDF (34.9 kB) SGN List do akcjonariuszy Final    ZIP (853.41 kB) Sprawozdanie finansowe Grupy Sygnity SA    ZIP (865.08 kB) Sprawozdanie finansowe Sygnity SA   

Kontakt dla mediów

Katarzyna Cena-Pietrak

Ekspert ds. komunikacji i digital marketingu

+48 508 021 846

KCena@sygnity.pl