• Wykaz akcjonariuszy Sygnity S.A. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów*

  Akcjonariusz

  Liczba akcji/głosów

   Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów**

  Cron sp. z o.o.  

  5 507 245

  23,85 %

  VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1

  5 455 843

  23,63 %

  Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A.

  2 613 328

  11,32 %

  * Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w szczególności w oparciu o wykaz akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

  ** Aktualny kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi 23.089.947 PLN

Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl