W dniu 5 czerwca 2003 roku Rada Nadzorcza i Zarząd we wspólnej uchwale zadeklarowały przyjęcie zasad zawartych w "Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych w 2002" wprowadzonych Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i stosowanie ich w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmując działania zmierzające do wdrożenia w Spółce zasad ładu korporacyjnego Rada Nadzorcza przyjęła nowe Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu uwzględniające zmiany związane z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę oraz postanowiła w pełni dostosować Statut Spółki do wymogów określonych w Dobrych Praktykach.

W dniu 30 czerwca 2003 roku, mając na względzie uchwałę Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z dnia 5 czerwca 2003 roku, Walne Zgromadzenie Emax SA zaakceptowało treść "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002", z wyjątkiem reguły nr 20, dotyczącej dobrych praktyk w Radzie Nadzorczej, oraz zatwierdziło regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

W 2004 roku Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 44/1062/2004 uchwaliła dokument „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” wprowadzający zmiany w zakresie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego. Mając na względzie rekomendowane przez GPW zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Emax SA w dniu 17 czerwca 2005 roku zaakceptowało treść "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" z wyjątkiem reguły numer 28 w zakresie powołania w strukturze rady Nadzorczej komitetów audytu i wynagrodzeń. Akcjonariusze wprowadzili również niezbędne zmiany w Statucie oraz w Regulaminie Walnych Zgromadzeń.

Mając na celu wdrożenie zasady Nr 28, na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2005 roku, Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej powołując Komitety Audytu i Wynagrodzeń oraz wyłaniając ich członków. W wyniku opisanych powyżej zmian, Emax SA realizuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005".

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w Emax SA:


Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl