Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka nie wypłacała dywidend w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.


Ograniczenia związane z wyborem Firmy Audytorskiej:


a. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez Firmę Audytorską lub firmę audytorską powiązaną
z Firmą Audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat;


b. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania rocznego sprawozdania finansowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat;


c. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badania rocznego sprawozdania finansowego w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

 

Zasada, o której mowa w  pkt a) powyżej, ma zastosowanie do badań Sprawozdań Finansowych sporządzonych za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2017 roku.

Zasada, o której mowa w  pkt c) powyżej, ma zastosowanie do okresów karencji rozpoczynających się 17 czerwca 2016 r. lub później.


Kontakt dla inwestorów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011
+48 22 290 88 00
bdrzewicz@sygnity.pl