Obiecujące wyniki finansowe Sygnity za I kwartał roku obrotowego 2015/2016

15.02.2016Grupa Sygnity zaraportowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2015/2016, obejmujący okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Na uwagę zasługują istotne elementy, które zdaniem Zarządu, przyczyniać się będą do osiągania przez spółkę dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnych kwartałach bieżącego roku obrotowego. 


Należą do nich:

  • wzrost backlogu o 7% r/r do kwoty 220,6 mln zł
  • utrzymanie dyscypliny kosztowej – najniższe od dwóch lat koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wynoszące 12,3% przychodów
  • wzrost zysku przed opodatkowaniem o ponad 19% r/r do 6,4 mln zł
  • obniżenie zadłużenia do poziomu 43,8 mln zł
  • zdobycie znaczących kontraktów w sektorze publicznym – ZUS, MRPiPS, ARiMR i bankowo-finansowym – BGK i KIR

Zgodnie z zapowiedziami nowy rok obrotowy Sygnity rozpoczęło dobrze od podpisania ważnych nowych kontraktów w nadal istotnym dla całej branży sektorze publicznym, a także w sektorze bankowo-finansowym i utilities. Wśród najważniejszych kontraktów podpisanych w samym I kwartale roku obrotowego 2015/2016, wymienić należy wartą 54 mln zł brutto umowę z BGK na Centralny System Bankowy oraz wart ponad 16 mln EUR kontrakt na dostawę licencji Microsoft Corporation zawarty z PKO BP oraz spółkami zależnymi. Kolejną ważną umową jest warte 53 mln zł brutto porozumienie zawarte z ZUS, które dotyczy implementacji rozwiązania informatycznego w postaci zintegrowanej hurtowni danych, która stanowić będzie również źródło danych dla systemu aktuarialnego oraz kontrakt na kwotę blisko 32 mln zł brutto zawarty z ARiMR na utrzymanie, rozwój i modyfikacje aplikacji EBS (rozwiązanie klasy ERP). Z kolei mocną pozycję w sektorze energetycznym podkreślają umowy podpisane ze spółkami z Grupy Energa. Zawarte kontrakty dotyczyły wsparcia i rozwoju systemów, które wdrożyło Sygnity oraz dostawy oprogramowania Microsoft wraz z licencjami. Wartość tego ostatniego kontraktu wynosi ponad 23 mln zł. Na uwagę zasługuje również umowa zawarta z PSE Innowacje, która obejmuje dostosowanie systemu SIRE (System Informatyczny Rynku Energii) w obszarze wymiany międzysystemowej do procesów aukcyjnych biura aukcyjnego Joint Allocation Office.


Nowe umowy konsekwentnie odbudowują nasz portfel zamówień. Przychody na pozostałe kwartały roku obrotowego 2015/2016 z umów podpisanych do 2 lutego 2016 wynoszą 220,6 mln zł i są o 7 procent wyższe od backlogu z roku 2015.
– powiedział Janusz R. Guy, Prezes Zarządu Sygnity S.A. - Każdy nowy kontrakt jest potwierdzeniem naszych kompetencji, a to umacnia pozycję spółki na konkurencyjnym i wymagającym rynku profesjonalnych usług IT. Niewątpliwie dowodem naszej pozycji jest realizacja jednego z najważniejszych dla administracji centralnej projektów – Programu e-Podatki. To unikalny i niezwykle skomplikowany projekt, pełen wyzwań zarówno dla generalnego wykonawcy, jak i dla Zamawiającego. Dlatego jestem szczególnie dumny z postępów w jego realizacji. Jest to dla nas sukces kompetencyjny i organizacyjny. Odbiory kolejnych aplikacji i modułów potwierdzają skuteczność naszej współpracy z zespołem projektowym pracującym po stronie Ministerstwa Finansów. Podpisana w styczniu br. ramowa umowa uzupełniająca o wartości do 80,7 mln zł do systemu e-Podatki świadczy o tym, że jest to ważny projekt dla Zamawiającego i jest cały czas intensywnie rozwijany, a nasza Spółka ma kompetencje jako generalny wykonawca, aby go dalej z sukcesem realizować. – komentuje Prezes Guy.


W ostatnim okresie w ramach realizacji projektu e-Podatki Sygnity wdrożyło kolejne funkcjonalności: Portal Podatkowy (grudzień) oraz Kanał Masowy dla Organów Rentowych (styczeń). Obecnie trwają prace nad nowymi elementami programu m.in.: System Informacji Podatkowej w części portalowej (oddanie zaplanowane jest na przełomie lutego i marca), nowe wydanie PFR wzbogacone o PIT-38 i PIT-37 uzupełniony o informacje z organów rentowych poprzez Kanał Masowy dla Organów Rentowych (oddanie zaplanowane na 15 marca) oraz Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych (przewidywany termin oddania przypada na lipiec).


Sytuacja w sektorze publicznym, który jest najważniejszym źródłem biznesu zarówno dla nas, jak i całej branży IT, nadal jest trudna. Przede wszystkim wciąż nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia uruchomienia kolejnej transzy środków unijnych oraz w związku ze zmianą władzy część projektów została wstrzymana lub poddana weryfikacji. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku niezwykle istotnego dla Ministerstwa Zdrowia i wszystkich obywateli projektu P1 (e-zdrowie). Sygnity jest jedyną spółką, której nie naliczono kar i dlatego nadal mamy szansę na kontynuację realizacji lub współrealizacji tego projektu w nowej, zmienionej formie.
– podsumowuje Prezes Sygnity S.A.


WYNIKI 1Q FY 2016


Przychody Grupy Sygnity w I kwartale roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 139,8 mln zł  (-2,9% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24,6 mln zł (-4,6% r/r), zysk EBITDA 11,1 mln zł (+1,6% r/r), zysk przed opodatkowaniem 6,4 mln zł (+19,4% r/r) a zysk netto 3,4 mln zł (-16,7% r/r). Rentowność EBITDA wyniosła 8,0% (+0,4% r/r), rentowność EBIT wyniosła 4,6% (+0,9% r/r), rentowność netto wyniosła 2,5% (-0,4% r/r) ze względu na wykorzystanie strat podatkowych z lat ubiegłych. Spółka konsekwentnie utrzymuje dyscyplinę kosztową. Koszty ogólnego zarządu w I kwartale roku obrotowego 2015/2016 wyniosły 7,1% przychodów i był to najniższy poziom od wielu kwartałów. Łącznie koszty ogólne (koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) wyniosły w tym kwartale 12,3% przychodów i był to najniższy poziom od dwóch lat. Na koniec grudnia 2015 r. Grupa Sygnity posiadała środki pieniężne w wysokości 45,8 mln zł, a łączne zadłużenie finansowe obniżyło się  i wyniosło 43,8 mln zł. 

 

PDF (347.84 kB) Obiecujące wyniki finansowe Sygnity za I kwartał roku obrotowego 2015/2016   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl