Sygnity – konsekwentne budowanie fundamentów pod dalszy rozwój Grupy Kapitałowej

19.12.2016
Warszawa, 19.12.2016 r. - GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła rok obrotowy 2015/2016 i podsumowała go w zaudytowanym raporcie okresowym. Dla firmy był to czas nie tylko budowania fundamentów pod realizację planu strategicznego na kolejne lata, ale przede wszystkim okres porządkowania wewnętrznych procesów biznesowych i wzmacniania płynności finansowej. Spółka konsekwentnie obniża koszty ogólnego zarządu i mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego, utrzymuje  przychody na stabilnym poziomie. Backlog na rok obrotowy 2016/2017 jest wyższy niż w ubiegłym roku i wynosi 255 mln zł.

Kierunki rozwoju na lata 2016-2020 
Plan zakłada wzrost organiczny poprzez rozbudowę portfolio produktowego. Kolejnym filarem w strategii na najbliższy czas jest ekspansja na wysoko marżowe rynki zagraniczne, na których spółka ma już pierwsze sukcesy. GK Sygnity S.A. rozważa też rozwój w oparciu o potencjalne akwizycje, dające dostęp do nowych produktów i rynków.
- Dywersyfikacja oferty i zabezpieczenie przewag konkurencyjnych to wyzwanie na najbliższy czas. Wszystko po to, aby maksymalnie uniezależnić się od słabszej koniunktury i silnej konkurencji cenowej ze strony innych podmiotów. – mówi Jan Maciejewicz, Prezes Zarządu Sygnity S.A. - Dlatego zakładamy inwestycje w rozbudowę kluczowych, strategicznych kompetencji, głównie z obszarów Big Data i Security, które stanowić będą platformę rozwoju naszej oferty zarówno u obecnych, dużych klientów, jak też na nowych rynkach, w tym na wysokorozwiniętych rynkach zagranicznych. – komentuje.

Wyniki finansowe – przychody na stabilnym poziomie
Przychody Grupy Sygnity w roku obrotowym 2015/2016 wyniosły 423 mln zł (porównywalne r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 65,9 mln zł (spadek o 6% r/r), zysk EBITDA wyniósł 21,3 mln zł  (+11% r/r), zysk EBIT 4,3 mln zł (+10% r/r). Grupa wypracowała zysk przed opodatkowaniem 0,3 mln wobec straty w roku ubiegłym. Obciążenie zysku podatkiem dochodowym w kwocie 8,0 mln wobec 3,6 mln w 2014/15 dotyczy w największym stopniu wpływu podatku odroczonego. W rezultacie strata netto wyniosła 7,7 mln zł (wobec straty 4,2 mln zł w poprzednim roku obrotowym).
- Jesteśmy szczególnie zadowoleni z poziomu wskaźników rentowności EBIT i EBITDA pomimo panujących warunków. Nasze zespoły potrafią płynnie dostosować model realizacyjny projektów do wymagań konkurencyjnego otoczenia. Grupa dokonuje również zasadniczych zmian w odniesieniu do modelu funkcji wsparcia oraz do zarządzania ryzykiem – mówi Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Sygnity S.A.

Na szczególną uwagę w analizie wskaźników finansowych zasługują dwie kwestie. Pierwsza, to pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. W całym roku obrotowym wyniosły one 85,7 mln zł wobec ujemnych przepływów w roku poprzednim. Natomiast druga sprawa to zrównoważona struktura sprzedaży w ujęciu sektorowym. Warto podkreślić, że w minionym roku obrotowym sprzedaż projektów z sektora public równoważyła sprzedaż w sektorze bankowo-finansowym, dla którego pracujemy od wielu lat. Dzięki temu, znamy doskonale ten sektor, a klienci mają zaufanie do naszych kompetencji i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest nasz autorski produkt Intellibanking, czyli nowoczesna platforma realizująca koncepcję omnichannel.  – dodaje Roman Durka, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.


PDF (400.21 kB) Sygnity – konsekwentne budowanie fundamentów pod dalszy rozwój Grupy Kapitałowej   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl