Sygnity wnosi do Prezesa UOKiK pismo o uchylenie decyzji

30.03.2015Przedmiotem pisma skierowanego dziś do Prezesa UOKiK jest wniosek o uchylenie decyzji nr DKK-62/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland S.A. kontroli nad Sygnity S.A. (w oparciu o art. 21 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 t.j.). Przepis ten stanowi, iż Prezes UOKiK może uchylić decyzję koncentracyjną wydaną w oparciu o nierzetelne informacje, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.


W piśmie zwrócono uwagę na wątpliwości odnośnie prawidłowości danych, które legły u podstaw wydania przez Prezesa UOKiK ww. decyzji. Wątpliwości dotyczą:
 

1. prawidłowego zidentyfikowania kręgu podmiotów świadczących usługi substytucyjne wobec usług Asseco i Sygnity, a nie jakiekolwiek usługi na szeroko pojętym rynku IT;

2. prawidłowego zidentyfikowania pośród ww. podmiotów świadczących usługi substytucyjne wobec usług Asseco i Sygnity tych przedsiębiorców, którzy mogą rzeczywiście, a nie wyłącznie teoretycznie, być konkurentami Asseco i Sygnity w świadczeniu usług dla wyodrębnionej grupy największych klientów.


Powołując się m.in. na wskazówki zawarte w decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących świadczenia usług na rynku IT, w piśmie wskazano na możliwość sformułowania przez Prezesa UOKiK węższych definicji rynków właściwych odrębnie dla małych/średnich nabywców i dużych nabywców usług IT. Różnice w charakterze zamówień organizowanych przez obie grupy podmiotów, w tym wysokie wymagania stawiane przez największych nabywców w publicznych przetargach powodują, iż realnymi konkurentami Asseco i Sygnity w największych przetargach jest ograniczona liczba dostawców. Pośród nich łączny udział Asseco i Sygnity może stwarzać zagrożenie dla konkurencji i prawa do swobodnego wyboru oferentów przez dostawców.


Poza ww. argumentami natury merytorycznej w piśmie przedstawiono także argumentację zmierzającą do weryfikacji, czy dane posiadane przez Prezesa UOKiK w lipcu 2014 r., kiedy wydano postanowienie o przedłużeniu terminu obowiązywania decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację, były wyczerpujące i w pełni oddające obraz rynku. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi bowiem, iż takie przedłużenie ważności decyzji o rok jest możliwe tylko wtedy, gdy nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.


PDF (158.14 kB) Sygnity wnosi do Prezesa UOKiK pismo o uchylenie decyzji   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl