Sygnity – wyniki obciążone odpisami o charakterze księgowym

06.07.2017

GK Sygnity S.A., jeden z czołowych dostawców rozwiązań IT w Polsce, zakończyła II kwartał roku obrotowego 2016/2017 stratą netto w wysokości 88,2 mln zł. Na wysokość straty wpłynęły jednorazowe operacje księgowe o łącznej wartości około 95,9 mln zł. 


Negatywny wpływ na wyniki Spółki ma przede wszystkim sposób rozliczania realizowanego od dawna kontraktu na budowę systemu e-Podatki, który milionom Polaków  i firm w Polsce skutecznie ułatwia rozliczenie z fiskusem. Zgodnie z zapisami umowy, Sygnity samodzielnie finansuje wykonanie kolejnych etapów tego projektu. Wpływa to na rentowność realizowanego kontraktu. W związku z tym, zarząd Sygnity S.A. musiał podjąć decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego na kwotę ok. 76 mln zł, obejmującą  m.in. zidentyfikowany wzrost kosztów na realizacji projektu.

 

- Niezafakturowane należności z tytułu tego kontraktu przekraczają obecnie 60 mln zł. Realizacja projektu e-Podatki  na obecnych warunkach może być w przyszłości niemożliwa ze względu na zbyt mocne obciążenie bilansu Sygnity S.A. Jednocześnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niezakłócona realizacja tego projektu jest w interesie nie tylko naszego państwa, ale również wszystkich Polaków, bo jego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. Dlatego wierzymy, że jesteśmy w stanie wypracować korzystne rozwiązanie dla obu stron, a przede wszystkim dla polskich podatników. – mówi Piotr Wierzbicki, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Drugi istotny odpis w kwocie ok. 8,4 mln zł dotyczy projektu P1 (e-Zdrowie), realizowanego dla Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z decyzją Zamawiającego, realizacja tego projektu jest tymczasowo zawieszona, ale Sygnity S.A. jest otwarta na negocjacje i w każdej chwili może kontynuować prace wdrożeniowe, także w nowej konfiguracji podwykonawców i z nowymi wytycznymi.

Zarząd Spółki podkreśla, że  Sygnity jest firmą, która ma ogromny potencjał, olbrzymie doświadczenie w realizacji dużych projektów IT oraz zatrudnia wielu znakomitych, znanych na rynku ekspertów i specjalistów. Dzięki temu realizuje z sukcesami szereg kontraktów dla wymagających klientów. Zdarzenia ujęte w sprawozdaniu mają charakter księgowy i nie są związane z ujemnymi przepływami pieniężnymi. Dokonane odpisy wpłynęły jednak na poziom wskaźników ujętych w zobowiązaniach wobec banków i obligatariuszy. Istotne problemy zostały zidentyfikowane w dwóch kontraktach, których dotyczą główne odpisy. Pozostałe projekty są rentowne i przynoszą zyski.

- Intencją Zarządu w obecnej sytuacji jest wypracowanie nowej struktury finansowania, która uwzględniałaby potrzeby Spółki i wszystkich naszych partnerów. Naszym głównym zadaniem jest teraz optymalizacja kosztów oraz struktury kapitału obrotowego. Zarząd jest otwarty na różne rozwiązania, w tym m.in. podniesienie kapitału zakładowego Sygnity. Przed Spółką bardzo wymagający okres. Wiele zależy nie tylko od determinacji nas samych i naszych pracowników, ale również od woli współpracy banków, obligatariuszy, akcjonariuszy i klientów Sygnity. – dodał Piotr Wierzbicki.

 

Wyniki finansowe Grupy Sygnity 1H FY 2017 / 1H FY 2016

(w tys. zł)

1H FY 2017

1H FY 2016

Przychody

 

161.919

199.518

Zysk brutto ze sprzedaży

 

-58.171

37.917

EBITDA

 

-84.576

15.554

EBIT

 

-92.202

7.204

Zysk netto*

 

-87.963

2.931

*Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl