Sygnity zawarło znaczącą umowę z NBP

02.04.2012

Zawarcie aneksu do umowy z NBP na świadczenie usług serwisowych dla Podsystemów Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP


Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Sygnity”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia

2012 roku zawarł z Narodowym Bankiem Polskim („Bank”, „NBP”) Aneks nr 1 do umowy na

świadczenie usług serwisowych (podstawowych, rozszerzonych i dodatkowych) dla Podsystemów

Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP z 29 września 2009 roku („Aneks nr 1”, „Umowa”), o

której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącej 64/2009 z 30 września 2009 roku.

Całkowita wartość wynagrodzenia Aneksu nr 1 nie przekroczy kwoty 35.737.200 (trzydzieści pięć

milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych netto.

 

W wyniku zawarcia Aneksu nr 1 łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji całej Umowy nie

przekroczy kwoty 92.413.200 (dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy dwieście)

złotych netto, w okresie obowiązywania Umowy, tj od 29 września 2009 do 30 września 2015 roku.

Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi maksymalna wysokość

kar umownych może przekroczyć równowartość 10% wartości Umowy. Zapłata kar umownych nie

wyłącza uprawnienia Banku do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających

wysokość tych kar.

 

Łączna odpowiedzialność za straty każdej ze stron Umowy została ograniczona do kwoty 6.500.000

(sześć milionów pięćset tysięcy) złotych.

 

Przedmiotem Umowy są usługi świadczone przez Sygnity dla NBP w zakresie eksploatacji i

utrzymania Podsystemów ZSK oraz ich rozwoju i modernizacji. Wartość usług rozwojowych

zagwarantowanych Umową jest nie mniejsza niż 10.737.200 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści

siedem tysięcy dwieście) złotych netto.

 

Zintegrowany System Księgowy ZSK jest kluczowym elementem architektury informatycznej NBP w

obszarze działalności operacyjnej i obsługi księgowej. System ZSK bezpośrednio lub pośrednio

wspiera najważniejsze obszary działania NBP m.in. w zakresie bankowej obsługi budżetu państwa,

zadań związanych z udziałem Polski w Unii Europejskiej. W ramach usług rozwojowych Sygnity między innymi dostarczy System Nowej Bankowości Elektronicznej. Funkcje biznesowe systemu będą umożliwiały zdalną obsługę klientów Banku poprzez różnorodne kanały dostępu: kanał WWW, kanał mobilny oraz drogę awaryjną a także nadzorowanie

systemu i obsługę klientów przez pracowników Banku. Nowa Bankowość Elektroniczna docelowo

zastąpi obecnie działające w Narodowym Banku Polskim rozwiązanie oparte o aplikacje Cl@nd i

VideoTEL. System zostanie zrealizowany zgodnie z architekturą SOA. Kryterium uznania umowy za znaczącą: szacowana wartość Aneksu nr 1 przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl