• 15.02.2016

  Grupa Sygnity zaraportowała wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2015/2016, obejmujący okres od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Na uwagę zasługują istotne elementy, które zdaniem Zarządu, przyczyniać się będą do osiągania przez spółkę dodatniej dynamiki zarówno w przychodach, jak i zyskach w kolejnych kwartałach bieżącego roku obrotowego. Należą do nich: wzrost backlogu o 7% r/r do kwoty 220,6 mln zł, utrzymanie dyscypliny kosztowej – najniższe od dwóch lat koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wynoszące 12,3% przychodów, wzrost zysku przed opodatkowaniem o ponad 19% r/r do 6,4 mln zł, obniżenie zadłużenia do poziomu 43,8 mln zł, zdobycie znaczących kontraktów w sektorze publicznym – ZUS, MRPiPS, ARiMR i bankowo-finansowym – BGK i KIR.  PDF (347.84 kB) Obiecujące wyniki finansowe Sygnity za I kwartał roku obrotowego 2015/2016   
 • 12.02.2016

  Dom Maklerski Banku BPS S.A. wdrożył opracowany przez Sygnity S.A. interfejs do systemu maklerskiego zaprojektowany na urządzenia mobilne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych oraz potencjalnych klientów Dom Maklerski Banku BPS udostępnił M@klernet MOBILE, mobilną wersję systemu transakcyjnego. Jej uruchomienie było możliwe dzięki wdrożeniu Sidoma Play, opracowanego przez Sygnity, ergonomicznego interfejsu dostępowego do systemu maklerskiego za pomocą urządzeń mobilnych.  PDF (1266.9 kB) Nowoczesne inwestowanie z Sidoma Play   
 • 01.02.2016

  Sygnity S.A. rozpoczęło rok sukcesami na polu zrealizowanych dostaw komponentów e-Podatki. Do listy wykonanych dla Ministerstwa Finansów w ramach kontraktu e-Podatki produktów doszedł kolejny - Kanał Masowy dla Organów Rentowych (KMdOR). Jest to system informatyczny, który umożliwia automatyczne przesyłanie informacji do administracji podatkowej przez organy rentowe. Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego. Dzięki temu, administracja podatkowa otrzymuje kolejne cyfrowe dane o podatnikach, a co za tym idzie udoskonala usługę PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 uzupełniając za podatnika kolejne rubryki informacjami z formularzy PIT40-A/11A. 

  PDF (159.91 kB) Sygnity oddaje Kanał Masowy dla Organów Rentowych - kolejną funkcjonalność w projekcie e-Podatki   
 • 29.01.2016

  Skarb Państwa - Ministerstwo Finansów podpisało z Sygnity umowę na „Zakup usług dla Systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę oprogramowania oraz świadczenie usług dodatkowych”. Jest to dodatkowa umowa uzupełniająca do kontraktu podpisanego w lutym 2013 roku na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki, wartego 232,1 milionów złotych brutto. Wartość podpisanej dzisiaj umowy osiągnie maksymalnie 80,7 milionów złotych brutto. Podpisana umowa obejmuje świadczenie dalszego rozwoju systemu e-Podatki i jego komponentów, a także dostawę i utrzymanie oprogramowania do 2022 roku. Zawarcie umowy uzupełniającej pozwala Zamawiajacemu wprowadzić nowe funkcjonalności do systemu, które nie mogły być przewidziane w 2012 roku na etapie przygotowania i publikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  PDF (164.45 kB) Sygnity podpisało ze Skarbem Państwa umowę rozszerzającą zakres realizacji Programu e-Podatki   
 • 04.01.2016

  Ministerstwo Finansów oddało do użytku kolejną funkcjonalność Portalu Podatkowego. Funkcjonalność ta umożliwia wszystkim podatnikom bezpośredni kontakt on-line z administracją podatkową. Portal Podatkowy to system teleinformatyczny administracji podatkowej, który powstał w ramach projektu e-Podatki. Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia jest Sygnity S.A. Portal służy do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami w zakresie wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism za pomocą komunikacji elektronicznej. W sierpniu 2014 roku Sygnity oddało Ministerstwu Finansów pierwszy z dwóch etapów Portalu Podatkowego będącego elementem nowego systemu e-Podatki. Uruchomiona wówczas ogólnodostępna część miała charakter poradnikowy. Udostępniona dziś interaktywna platforma dopełnia pierwszą część portalu o panel indywidualny podatnika dostępny po rejestracji do konta.

  PDF (280.51 kB) Portal podatkowy już dostępny dla obywateli. Sygnity oddaje kolejny etap realizacji projektu e-Podatki   
 • 23.12.2015

  Ponad 20 mln złotych, tyle wynosi wartość umowy zawartej przez Sygnity z firmą Energa Informatyka i Technologie należącą do Grupy Energa. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie zamawiającemu oprogramowania Microsoft wraz z licencjami i prawem do jego uaktualniania. Grupa Energa jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Jej podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Grupa jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Sieć dystrybucyjna Energi obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.   PDF (130.88 kB) Sygnity zawiera kolejną znaczącą umowę, tym razem w sektorze utilities   
 • 18.12.2015

  Sygnity przedstawiło zaudytowany raport roczny za rok obrotowy 2014/2015, obejmujący okres od 1 października 2014 do 30 września 2015 r. Po trzech wcześniejszych kwartałach, które spółka zakończyła na plusie, utrzymujących rentowność na satysfakcjonującym poziomie, w IV kwartale roku obrotowego 2014/2015 splot niekorzystnych, częściowo jednorazowych zdarzeń, wpłynął na wyniki spółki. Sygnity konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku poprzez stabilny portfel zamówień. Prawie 320 milionów – to wartość przychodów z umów podpisanych do 15 grudnia br. Sytuacja całej branży IT w Polsce w 2015 roku była bardzo trudna z powodu odroczenia uruchomienia dedykowanego finansowania ze środków unijnych. Wstrzymano szereg planowanych projektów, co wymusiło znaczną konkurencję cenową między firmami IT działającymi na rynku polskim i spowodowało erozję marż także w innych segmentach rynku informatycznego, niezwiązanych z administracją państwową. IV kwartał roku obrotowego 2014/2015 nie przyniósł oczekiwanego przełomu na rynku zamówień publicznych. Sektor ten jest wartościowo największym klientem całej branży i stanowi także największą część w strukturze przychodów Sygnity S.A.   PDF (151.64 kB) Wyniki finansowe Sygnity S.A. za rok obrotowy 2015   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej