• 02.07.2015

  Sygnity zawarło umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), której wartość nie przekroczy maksymalnej kwoty 52,89 mln PLN brutto. Umowa obowiązuje do 20 grudnia 2018 roku.Przedmiotem umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do Systemu SODiR służącego obsłudze dofinansowania i refundacji rynku pracy osób niepełnosprawnych, przeniesienie na PFRON autorskich praw majątkowych do Systemu SODiR z kodami źródłowymi, świadczenie usług opracowania i przekazania dokumentacji systemu, jego modyfikacji oraz utrzymania.

  PDF (238.13 kB) Spółka Sygnity podpisała z PFRON umowę znaczącą dla systemu SODiR   
 • 08.06.2015

  Elastyczny, spójny i wydajny system europejskiej sieci kolejowej, zwiększenie istniejących zdolności spełniania wymagań użytkowników, wzrost niezawodności oraz obniżenie kosztów cyklu życia europejskiego systemu kolei – to cele projektu Innovative Intelligent Rail (IN2RAIL), którego Sygnity jest jednym z uczestników.

  PDF (253.94 kB) Udział Sygnity w projekcie badawczo-rozwojowym IN2RAIL   
 • 27.05.2015

  Raport finansowy Grupy Sygnity za I półrocze roku obrotowego 2014/2015, obejmujący okres od 1 października 2014 do 31 marca 2015 wykazuje, że mimo spadku przychodów w ujęciu rok do roku, spółka utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej. Świadczy to o znacznej poprawie licznych procesów i dyscyplinie w zakresie kosztów ogólnych oraz elastyczności organizacji, która posiadła umiejętność szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową.

  PDF (212.44 kB) W pierwszym półroczu roku obrotowego 2014/2015 Sygnity utrzymuje poziomy rentowności operacyjnej   
 • 12.05.2015

  Sygnity S.A. jest i zawsze było za przejrzystością procedur przetargowych. Sprawnie działający aparat państwa kontrolujący te procedury to ważna wartość dla podmiotów tak mocno budujących swój biznes w obszarze public jak nasza firma.


  W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, podjętego w sprawie domniemanej zmowy przy przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla MPiPS, realizowanego przez Sygnity jako podwykonawca Asseco, informujemy, że na chwilę obecną nie wpłynęła do spółki żadna oficjalna informacja od któregokolwiek z kompetentnych organów odnośnie wszczęcia takiego postępowania bądź podjęcia jakichkolwiek czynności w sprawie.


  Jeżeli tylko zostaniemy w stosownej formie wezwani do złożenia wyjaśnień lub do podjęcia innych czynności koniecznych w danej sprawie, uczynimy to niezwłocznie i deklarujemy pełną współpracę z Prokuraturą i CBA w celu rzetelnego wyjaśnienia sprawy.

  PDF (137.06 kB) Oświadczenie Zarządu Sygnity S.A.    
 • 30.03.2015

  Przedmiotem pisma skierowanego dziś do Prezesa UOKiK jest wniosek o uchylenie decyzji nr DKK-62/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland S.A. kontroli nad Sygnity S.A. (w oparciu o art. 21 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 t.j.). Przepis ten stanowi, iż Prezes UOKiK może uchylić decyzję koncentracyjną wydaną w oparciu o nierzetelne informacje, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji. W piśmie zwrócono uwagę na wątpliwości odnośnie prawidłowości danych, które legły u podstaw wydania przez Prezesa UOKiK ww. decyzji.

  PDF (158.14 kB) Sygnity wnosi do Prezesa UOKiK pismo o uchylenie decyzji   
 • 02.03.2015

  Rada Nadzorcza giełdowej spółki Sygnity powołała dotychczasowego członka zarządu Krzysztofa Ducala na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (CFO). Do zarządu powołano również na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Romana Durkę. Nowy członek zarządu przejmie swoje obowiązki z dniem 1 kwietnia br.

  PDF (150.27 kB) Sygnity S.A. z nowym składem Zarządu - powołano CFO i nowego Wiceprezesa Zarządu    
 • 26.02.2015

  Na wczorajszej, piątej już Konferencji Państwo 2.0 poświęconej najważniejszym projektom IT realizowanym na szczeblu centralnym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jacek Kapica zaprezentował wykonany przez Sygnity PFR. To kolejny, po UBD, istotny element systemu, który jest gotowy do działania w ramach programu e-Podatki.

  PDF (206.93 kB) Ważny element programu e-Podatki zaprezentowany na konferencji Państwo 2.0.   

Kontakt dla mediów

Beata Drzewicz

Dyrektor Biura Zarządu I Nadzoru Właścicielskiego

+48 504 142 011

bdrzewicz@sygnity.pl

Zobacz także:

Raporty bieżące

Dowiedz się więcej 

Prezentacje i webcasty

Dowiedz się więcej 

Wybrane dane finansowe

Dowiedz się więcej