Sygnity SA z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008162; NIP 586-000-52-93; kapitał zakładowy 15.589.947 złotych w całości wpłacony.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity