MPWiK SA we Wrocławiu

Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS) wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Klient otrzymał wyróżnienie za realizację wdrożenia w konkursie "Najciekawsze z najlepszych wdrożeń informatycznych" czasopisma „Nowy Przemysł” za rok 2011.


Wdrożyliśmy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu kompleksowe rozwiązanie klasy GIS. Klient potrzebował systemu, który umożliwi m.in.:

  • udostępnienie wielu odbiorcom elektronicznych usług w formie mapowych serwisów internetowych związanych z informacją przestrzenną, 
  • pełne wsparcie informatyczne do zarządzania infrastrukturą techniczną, zdarzeń w niej występujących oraz opracowania głównych procesów biznesowych opartych w większości na mapie cyfrowej,
  • weryfikację i automatyzację procesów przetwarzania danych,
  • skrócenie czasu podejmowania decyzji poprzez szybkie przekazywanie aktualnych i spójnych danych oraz umożliwienie ich wszechstronnego przetwarzania i analizowania, 
  • monitorowanie elementów sieci i optymalizację kosztów operacyjnych,
  • zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych przestrzennych,
  • redukcję kosztów rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

W ramach tak zdefiniowanych potrzeb dostarczyliśmy wraz partnerami autorski system Zintegrowanej Infrastruktury Technicznej (ZIT). Prace nad rozwiązaniem obejmowały w ramach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budowę cyfrowej mapy branżowej, częściową inwentaryzację sieci, budowę i kalibrację modelu hydraulicznego, a także integrację ZIT ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) klienta oraz udostępnienie publicznych serwisów (e-usługi) związanych z informatyzacją przestrzenną.

 

System ZIT jest oparty na otwartej i rozwojowej architekturze oraz zbudowany zgodnie założeniami OpenGIS, OGC (Open Geospatial Consortium) i dyrektywą unijną INSPIRE. Rozwiązanie jest również zgodne z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej uregulowaniami prawnymi.

 

Rozwiązanie jest oparte na jednej, wspólnej, przestrzennej bazie danych z możliwością dostępu poprzez interfejsy do innych baz ZSI zawierających kluczowe dane. Moduły systemu wspierają efektywne zarządzanie elementami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, integrują działania spółki na wszystkich niezbędnych szczeblach i obszarach eksploatacyjnych firmy.

 

Jedną z najważniejszych korzyści jest możliwość ujednolicania i weryfikacji danych graficzno-opisowych infrastruktury technicznej w środowisku graficznym opartym na cyfrowej mapie branżowej. 

 

Rozwiązanie wspiera pracę klienta w obszarach bieżącej eksploatacji, pracy dyspozytorów utrzymania ruchu, procesów inwestycyjnych, opracowania koncepcji rozbudowy i modernizacji sieci, uzgadniania przyłączeń nowych klientów oraz wydawania technicznych warunków rozbudowy. Ponadto umożliwia diagnozowanie stanu technicznego sieci i przeprowadzanie szeregu złożonych analiz przestrzennych. System umożliwia gromadzenie bardziej spójnej i kompletnej wiedzy, co przyczynia się do lepszego i bardziej efektywnego zarządzania całym przedsiębiorstwem i wyeliminowania tak ważnych dla tego rodzaju działalności strat. 

 

Rozwiązanie zostało zintegrowane z pozostałymi systemami w przedsiębiorstwie - ERP, CRM, SCADA, BI - tworząc w efekcie Zintegrowany System Informatyczny klienta.

 

zobacz wszystkie realizacje

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity