Monitorowanie ryzyka oraz zgodności z wymogami

Zarówno globalne wytyczne, jak i regulacje krajowe nakładają na  organizacje i przesiębiorstwa obowiązek przekazywania informacji i sprawozdań instytucjom nadzorczym. Monitorowanie ryzyka i zapewnienie zgodności z wymogami nadzorczymi musi być w pełni kontrolowane. 

 

Współczesne organizacje i przedsiębiorstwa są zobligowane do przekazywania informacji i sprawozdań instytucjom nadzorczym, np. agendom rządowym, komisjom, bankom, akcjonariuszom, a także opinii publicznej. 

 

Przede wszystkim wymaga się, aby monitorowanie ryzyka i zapewnienie zgodności z wymogami nadzorczymi było w pełni kontrolowane. Przedsiębiorstwa, a nawet menedżerowie, ponoszą odpowiedzialność za spełnienie tych wymogów. Dlatego informacje muszą być w pełni audytowalne, a źródła danych, procesy przetwarzania oraz raporty końcowe poddawane kontroli. Narzędziami zapewniającymi dostęp do pewnej, sprawdzonej i wiarygodnej informacji o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa są rozwiązania klasy Business Intelligence. 

 

Nasze rozwiązania koncentrują się na funkcjach kontroli danych i śledzenia informacji w procesach projektowania raportów, ich uruchamiania oraz dostarczania użytkownikom końcowym. W obszarze monitorowania ryzyka i zapewniania zgodności z wymogami nadzorczymi skupiamy się na:

  • dostarczeniu ilościowych miar ryzyka niezbędnych podczas decyzji operacyjnych do monitorowania poziomu ryzyka oraz jego redukcji 
  • dostarczeniu dokładnych informacji umożliwiających zarządzanie efektywnością oraz kontrolę stopnia realizacji celów przedsiębiorstwa
  • wsparciu procesów rejestracji i prezentacji danych potwierdzających i uzasadniających spełnienie wymogów prawnych i nadzorczych
  • wsparciu procesów rejestracji i prezentacji zdarzeń potwierdzających, że działania i procedury wdrożone w celu zapobiegania i ograniczania ryzyka funkcjonują poprawnie