Zarządzanie efektywnością organizacyjną

Rozwiązania Business Intelligence, w połączeniu ze strategią, celami i regułami organizacyjnymi, wspierają monitorowanie i analizę wskaźników efektywności organizacyjnej firmy.

 

Zarządzanie Efektywnością Organizacyjną (EPM – Enterprise Performance Management) jest podejściem do zarządzania strategicznego, które umożliwia analizę struktur organizacji na wielu poziomach, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji celów i budżetów. Przykładami powszechnie stosowanych strategii zarządzania, które wykorzystują ciągłą kontrolę miar efektywności organizacyjnej, są metody Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) czy Zarządzania Efektywnością Działań (Activity Based Management). 

 

Wskaźniki zarządzania efektywnością powinny się opierać zarówno na narzędziach informatycznych, jak i na jednoznacznym określeniu podstawowych celów organizacji. Dlatego też proces podejmowania decyzji w firmie musi być zdefiniowany na następujących poziomach:

  • misji i wizji: wyznaczenia celów i warunków ich osiągnięcia oraz strategii biznesowych, które określą, w jaki sposób cele te powinny być realizowane
  • planów biznesowych i miar efektywności określających metody, jakimi cele będą mierzone 
  • polityki wewnętrznej firmy i rozporządzeń oraz reguł biznesowych z nich wynikających
  • środowisk Business Intelligence, dzięki którym główne miary efektywności będą prezentowane w formie kart wyników, pulpitów menedżerskich i wskaźników, a reguły biznesowe będą implementowane w formie logiki biznesowej systemów BI

 

Rozwiązania Business Intelligence wspierają stały pomiar, monitorowanie i analizę wskaźników efektywności organizacyjnej na wszystkich poziomach firmy. Dzięki połączeniu ich ze strategią, celami i regułami organizacyjnymi zarządzanie efektywnością przynosi spektakularne efekty. Stworzenie spójnego systemu pomiaru efektywności daje jasny obraz stanu przedsiębiorstwa.