Sprawozdawczość obligatoryjna

Banki w Polsce zobowiązane są do okresowego przekazywania szczegółowych sprawozdań finansowych Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Ministerstwu Finansów.

 

Z uwagi na zmiany zachodzące zarówno w samym banku, jak i w jego otoczeniu system raportowania obligatoryjnego musi podlegać ciągłemu rozwojowi. Wynika to ze zmian wytycznych i regulacji Unii Europejskiej (NUK, Dyrektywy CRD, CRD II, CRD III, CRD IV), zmian regulacji krajowych (Prawo bankowe, Uchwały KNF, Uchwały Zarządu NBP), zmian oferty produktowej banku oraz zmian standardów (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej, Polskie Standardy Rachunkowości). 

 

W obszarze sprawozdawczości obligatoryjnej, oprócz zmienności wymagań, równie istotne jest np. ryzyko: 

  • niewystarczającej jakości danych użytych do sporządzenia sprawozdań
  • braku weryfikacji powiązań danych pomiędzy różnymi grupami sprawozdawczymi w celu weryfikacji 
  • konieczności wygenerowania przez bank dużej ilości raportów 

 

Nasze rozwiązania budowane są na podstawie systemu sprawozdawczego SPID, który zapewnia klientom następujące korzyści:

  • spełnienie wymagań ustawowych w zakresie sprawozdawczości obowiązkowej banków 
  • gwarancja dostosowania do zmian ustawowych
  • automatyzacja procesów przygotowania sprawozdań opierających się na danych analitycznych pochodzących z różnych systemów banku
  • gwarancja poprawności danych w zakresie reguł walidacyjnych ustalonych przez regulatorów
  • uproszczenie obsługi procesu sprawozdawczego dzięki zastosowaniu jednego systemu
  • łatwy i szybki dostęp do danych sprawozdawczych

 

Funkcjonalność systemu wpływa korzystnie na poprawność oraz koszty realizacji procesu sprawozdawczego w banku. Rozbudowany interfejs użytkownika naszego rozwiązania przyczynia się do znacznego ograniczenia wydatków na administrację i obsługę rozwiązania przez służby IT.