Smart Metering Smart Grid

 

Wdrożenie systemów klasy AMI stworzy powszechny system pomiarowy odbiorców energii - z dwukierunkową wymianą informacji z odbiorcami oraz z przesyłaniem sygnałów i komend sterowniczych do odbiorców oraz prosumentów. Dzięki systemom AMI Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) otworzy się na generację rozproszoną a odbiorcy (prosumenci) zostaną włączeni do aktywnego zarządzania popytem.

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie klasy AMI wspierające operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie:

 

 • pozyskania, przetwarzania, archiwizowania oraz udostępniania danych pomiarowych odbiorców energii i prosumentów
 • dwukierunkowej komunikacji oraz przekazywania informacji do i od odbiorców energii oraz prosumentów
 • przesyłania indywidulanych sygnałów sterowniczych i komend do odbiorców energii i prosumentów
 • sterowania generacją rozproszoną i rozsianą w sieci dystrybucyjnej
 • przekazywania odbiorcom energii i prosumentom indywidualnych informacji o zużyciu (lub produkcji) energii, jej cenach i kosztach oraz efektywności jej wykorzystania

 

Korzyści

 

 • Efektywne zarządzanie danymi pomiarowymi odbiorców i prosumentów oraz danymi pomiarów sieciowych
 • Automatyzacja obsługi metrologicznej punktów poboru energii i węzłów sieciowych
 • Efektywne zarządzanie siecią, w tym skoordynowanie pracy sieci z generacją źródeł rozproszonych i rozsianych
 • Wydajne i aktywne planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej powiązanej z rozwojem generacji prosumenckiej 
 • Stworzenie warunków do sterowania popytem, zarządzania generacją rozproszoną i rozsianą oraz podejmowania decyzji o uruchamianiu usług systemowych świadczonych przez prosumentów
 • Dostęp odbiorców energii i prosumentów do wszystkich niezbędnych informacji dla świadomego i efektywnego kształtowania swojego profilu zużycia energii elektrycznej