Służby mundurowe

Tworzone i wdrażane przez nas nowoczesne systemy teleinformatyczne wspierają działania formacji mundurowych w zakresie: wspomagania podejmowania decyzji i dowodzenia, efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami, zapewnienia dostępu do informacji i baz danych, łączności i komunikacji, koordynacji pracy służb, informacji geograficznej i informacji.

 

Nasza oferta obejmuje: 

  • budowę i integrację systemów informatycznych
  • wdrażanie dedykowanych rozwiązań dziedzinowych
  • produkcję i rozwój specjalistycznego oprogramowania 
  • dostarczanie bezpiecznych sieci teleinformatycznych
  • dostawy specjalizowanego sprzętu i oprogramowania przeznaczonego dla danych służb
  • przygotowanie i wdrożenie unikatowych systemów informatycznych, w tym SWD (Systemu Wspomagania Dowodzenia), CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego), inteligentnych centrów bazodanowych i in.

 

Dostarczamy, wdrażamy i rozwijamy liczne projekty. Należą do nich:

  • organizacja mobilnej łączności użytkowników systemów wspomagania dowodzenia (rozumiana jako dostawa mobilnych terminali, noszonych wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z systemami informatycznymi pracującymi w Policyjnej Sieci Transmisji Danych) – dostawa ponad 10 tys. Mobilnych Terminali Noszonych i Mobilnych Terminali Przewoźnych
  • System Teleinformatyczny Biura Sirene
  • Centralny System Dostępowy w Komendzie Głównej Policji, umożliwiający dostęp Policji do: Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Bazy Cudzoziemców POBYT, Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności NOENET, Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, Centralnej Ewidencji Ludności (rozbudowana baza CBD PESEL), Centralnej Ewidencji Wydanych i Utraconych Paszportów (CEWiUP)
  • rozbudowa i obsługa serwisowa policyjnych sieci wewnątrzwojewódzkich

 

Współpracujemy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policją, Wojskiem, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, organami administracji państwowej każdego poziomu.


Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami

Zapytaj Eksperta Sygnity