System do obsługi klientów i rozliczeń

aCC&B (aQua Customer Care & Biling) jest kompleksowym, nowoczesnym rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw wodociągowych, pokrywającym główne procesy biznesowe związane z obsługą klientów, rozliczaniem zużycia wody i odprowadzeniem ścieków, w trakcie całego ich cyklu życia.


Na etapie pozyskania klienta: wspiera proces przyłączenia odbiorców do systemu wodociągowego oraz zawierania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. 

Na etapie realizacji umowy całościowo pokrywa główne obszary: 
 • rozliczenia – obszar ten obejmuje pozyskiwanie danych pomiarowych z wodomierzy, rozliczenie zużycia i fakturowanie, 
 • obsługa klienta - obszar ten obejmuje rejestrację wszelkiej komunikacji z klientem, zgłoszeń i reklamacji, ich procesową obsługę oraz proces windykacji.  
Na końcowym etapie system aCC&B umożliwia kontrolowane zakończenie umowy, włącznie z obsługą procesu wyłączenia dostaw wody lub przedsięwzięcie działań handlowych mających na celu utrzymanie klienta. 

W podstawowy zakresie rozwiązanie Sygnity obejmuje następujące funkcjonalności:
 • umowy / punkty poboru
 • kontrahenci
 • billing – odczyty, sprzedaż, fakturowanie i rozliczenia
 • zarządzanie wodomierzami
 • obsługa klienta – zgłoszenia, reklamacje, wyłączenia
 • eBOK
 • mobilna akwizycja inkasencka
 • raportowanie
Korzyści biznesowe rozwiązania
 • spójne zarządzanie polityką cenową oraz sprzedażą 
 • centralizacja informacji o kontrahentach
 • elastyczne dostosowanie do zmian taryf i cenników poprzez mechanizmy definiowania algorytmów rozliczeniowych
 • możliwość zmniejszenia strat handlowych 
 • uporządkowanie i scentralizowanie w jednym miejscu: zleceń, spraw zintegrowanych z kompletem dokumentów, kompletu instrukcji stanowiskowych wraz z narzędziami monitorującymi terminy realizacji
 • możliwość korporacyjnego zarządzania urządzeniami sieciowymi, dla których wymagane jest jednostkowe prowadzenie historii ruchu urządzenia
 • zgodność z wymogi ustawodawczymi