Sygnity

System MSZ-IIP

Miejski System Zarządzania – węzeł  Infrastruktury Informacji Przestrzennej  to  wsparcie procesów zarządzania przestrzenią miejską z wykorzystaniem geohurtowni danych. System MSZ-IIP stanowi  platformę  integracji systemów źródłowych (tak zwane rozwiązania back-office) oraz platformę partycypacji społecznej ( rozwiązania front-office).

Unia Europejska wymaga tworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (DYREKTYWA INSPIRE 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) na wszystkich szczeblach administracji.

Od kwietnia 2010 roku obowiązuje ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej która zgodnie z europejskim prawem wdraża rozwiązania GIS w polskiej Administracji publicznej. System MSZ-IIP jest odpowiedzią na te wymogi  na szczeblu  administracji samorządowej.

Główne cechy systemu to:

Utworzenie węzła infrastruktury informacji przestrzennych

zgodnie z wymogami dyrektywy INSPIRE, jako systemu pozwalającego na wzajemną wymianę i dostęp do informacji geoprzestrzennych w ramach jednostek organizacyjnych samorządu oraz administracji rządowej czy jednostek naukowych oraz zautomatyzowanie wybranych procesów dotyczących kontaktów z klientami – obywatelami, jednostkami gospodarki, nauki itp.

Utworzenie dziedzinowych serwisów systemowych o charakterze wewnętrznym

wspierających obsługę poszczególnych zadań publicznych Miasta ( jak na przykład : prowadzenie i obsługa spraw dotyczących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium, rejestry związane z Ochroną Środowiska, Ewidencja Mienia SP/Gminy/Powiatu/Województwa, prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę ,wniosków i decyzji architektoniczno-budowlanych, moduł Spraw Obywatelskich i wiele innych ) oraz powszechnie dostępne, za pomocą przeglądarki internetowej, geoportale ( takie jak portal obsługi obywatela , portal inwestora, portal sportu i turystyki i inne ) .

Zorganizowanie i uporządkowanie zbiorów informacji

w oparciu o czynnik lokalizacyjny – integrując opis zjawisk i obiektów z położeniem w przestrzeni geograficznej miasta oraz dostarczając narzędzi dla wizualizacji danych, ich analizy, interpretacji, a w efekcie lepszego ich zrozumienia.

Podział użytkowników systemu na dwie grupy:

  • o Użytkownicy wewnętrzni : pracownicy Urzędu Miasta , pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta etc. , którym zapewniono dostęp do pełnego zakresu funkcji i danych systemu ( back office )
  • o Użytkownicy zewnętrzni : instytucje gospodarcze, naukowe, edukacyjne, społeczne, obywatele - korzystający z elementów systemu udostępnionych bez ograniczeń (front office )

KORZYŚCI BIZNESOWE

Dostarczanie zintegrowanych danych geoprzestrzennych

wraz z systemowymi możliwościami ich udostępniania, wymiany, aktualizacji i analizowania na poszczególne stanowiska pracy przyczynia się do wzrostu produktywności i efektywności oraz jakości podejmowanych decyzji w oparciu o wiarygodne i aktualne dane.

Integracja systemów referencyjnych baz danych geoprzestrzennych

z innymi ważnymi, z punktu widzenia potrzeb użytkowników zbiorami dla łatwej adaptacji do zmieniających się potrzeb.

Redukcja kosztów aktualizacji i przetwarzania danych

Usprawnienie kontaktów z klientami

mieszkańcami, obywatelami.

Usprawnienie procesów realizacji zadań publicznych

poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

    W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

    Polityka prywatności