Sygnity

ZASTRZEŻENIA STRONY

Regulamin korzystania z portalu Sygnity 

Portal Sygnity, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).

Prawa zastrzeżone wydawcy Portalu 

1. Wydawcą portalu internetowego Sygnity (“Portal”) jest Sygnity SA. 

2. „SYGNITY” i wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz SYGNITY. Prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych Portalu są zastrzeżone na rzecz SYGNITY lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z SYGNITY – są udostępniane na stronach Portalu. 

Zasady korzystania z Portalu

1. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

i) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

ii) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych na stronach Portalu,

iii) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. 

2. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy SYGNITY oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z SYGNITY – są udostępniane na stronach Portalu. 

3. Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody SYGNITY udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw SYGNITY (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z SYGNITY są udostępniane na stronach Portalu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne 

4. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które SYGNITY uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą SYGNITY, SYGNITY nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Portalu. 

5. Ryzyko związane z prawidłowym użytkowaniem i wykorzystywaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. SYGNITY nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów, w tym informacji udostępnianych na stronach Portalu, także w skutek ich niekompletności lub nieścisłości.

6. SYGNITY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z brakiem dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym wynikających w skutek działania wirusów informatycznych i innych programów, które mogą uszkodzić prawidłowe funkcjonowanie komputera lub innych przedmiotów należących do użytkownika.

7. SYGNITY nie ma możliwości stałego monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Portalu, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach WWW. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej SYGNITY, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych SYGNITY z takimi portalami i stronami WWW oraz nie świadczy, że SYGNITY utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.

8. Użytkownik Portalu nie jest upoważniony do samodzielnego umieszczania na Portalu jakichkolwiek materiałów, w tym informacji. Takie działania będą skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. 

Zmiany Regulaminu

SYGNITY ma prawo dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Portalu. 

Wejście w życie Regulaminu 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011 roku.