Sygnity

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej „RODO”) przekazujemy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, które możemy pozyskać lub pozyskujemy poprzez korzystanie z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pańskich danych osobowych jest Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 17B (dalej nazywana także „Spółką”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem jest Pan Patryk Ferenc. Można kontaktować się z nim za pośrednictwem e-mail: iod@sygnity.pl

Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna i Okres Przetwarzania
 1. Cel: Otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie:
  1. w zakresie powyższego celu podane dane będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na postawione pytanie,
  2. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona zgoda,
  3. czas przechowywania podanych danych: do czasu udzielenia zadowalającej odpowiedzi i zakończenia korespondencji, w przypadku braku reakcji na odpowiedź Spółki nie dłużej niż 3 miesiące;
 1. Cel: Otrzymanie oferty lub nawiązanie współpracy:
  1. podane w tym wypadku dane będą przetwarzane na potrzeby spersonalizowania i przedstawienia oferty lub przedyskutowania propozycji współpracy,
  2. podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie zgłaszającej się do nas osoby i art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ponieważ nam także zależy aby móc przedstawić Ci naszą ofertę lub podjąć współpracę, jest to także nasz uzasadniony cel aby móc przekazać Pani/Panu naszą propozycję nawiązania owocnej dla oby Stron współpracy;
  3. czas przechowywania danych w przypadku braku zainteresowania stron podjęciem jakiejkolwiek współpracy będzie trwał do 6 miesięcy od czasu zakończenia kontaktu – w tym czasie obie Strony (Pani/Pan i Spółka) będą mogły się ze sobą ponownie skontaktować, jednocześnie pamiętając poprzednie ustalenia; W przypadku nawiązania współpracy okres przechowywania powierzonych danych zostanie ustalony odrębnymi postanowieniami między Panią/Panem a Spółką;
 1. Cel: Kontakt na prośbę osoby fizycznej wyrażony w inny sposób:
  1. Pani/Pana dane osobowe zostały przez Panią/Pana przekazane w sposób inny niż poprzez Formularz Kontaktowy na stronie internetowej, m. in. poprzez przekazanie nam wizytówki, wysłanie maila na ogólny adres spółki, czy przez kontakt telefoniczny;
  2. Konkretny cel kontaktu wynikający z kontekstu przekazania danych, czy też rozmowy z osobą fizyczną będzie dopasowany do jednego z dwóch powyżej wymienionych celów i w taki sam sposób procedowany.
Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom z grupy kapitałowej Sygnity S.A. aby móc zrealizować cel dla jakiego dane zostały przekazane. 

Informacje dotyczące Grupy Kapitałowej znajdują się w sekcji „O nas”.

Prawa Osoby Której Dane Dotyczą
 1. W zakresie celu nr 1: Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych; Dodatkowo w każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie Pańskich danych wyrażoną w momencie zadania pytania – operacja ta nie będzie miała wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonane przed cofnięciem zgody;
 2. W zakresie celu nr 2: Ma Pani/Pan prawo do dostępu do udostępnionych danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
Prawo Do Sprzeciwu

Podkreślenia wymaga, że przysługuje Pani/Panu także prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych w zakresie celu nr 2, gdzie Pańskie dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że udostępnione dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o Konieczności Podania Danych i Konsekwencjach nie Podania Danych

W każdym z wyżej wymienionych celów podanie danych jest w pełni dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zrealizowania celów i kontaktu.

Dodatkowe Informacje
Poprzez wizytę na naszej stronie mogą zostać zebrane o Pani/Panu dodatkowe informacje za pośrednictwem „cookies” – szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: Polityka cookies
W ramach ułatwienia zrozumienia powyższej tabeli stworzyliśmy dla Państwa „Słowniczek” używanych pojęć wynikających z RODO
i zamieszczonych w tabeli:
 1. Administrator Danych Osobowych – Administratorem jest przedsiębiorstwo (firma) której przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Administrator ma prawo korzystać z Pańskich danych osobowych w określonych celach, np. w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Jednocześnie jest też odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
 2. Inspektor Ochrony Danych – jest to osoba wyznaczona przez Administratora mająca za zadanie czuwać nad przestrzeganiem przepisów RODO. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przetwarzania z obowiązującymi przepisami Pańskich danych osobowych zachęcamy do kontaktu na podany adres e-mail.
 3. Cele Przetwarzania, Podstawa Prawna Przetwarzania i Okres Przetwarzania – podstawa prawna przetwarzania wynika wprost z przepisów RODO, jednak należy ją dopasować do określonego celu. Cele w jakich przekazują nam Państwo swoje dane osobowe będą wynikać z konkretnych oczekiwań w stosunku do naszej Spółki, np. przedstawienie oferty, odpowiedź na zadane pytanie itp. Okres Przetwarzania danych to czas przez który Administrator przechowuje podane dane, aby móc spełnić zadany cel. Przekazanie danych w celu spełnienia zadanego celu może zostać przekazany w różny sposób. Przyjąć należy, że przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych Przedsiębiorcy równoznaczne jest z wyrażeniem chęci na kontakt w celu ustalonym przy przekazywaniu danych.
 4. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych – są to inne przedsiębiorstwa, czy też osoby trzecie, którym Administrator może przekazać do przetwarzania Pani/Pana dane osobowe. Przekazanie danych do tych podmiotów musi być uzasadnione i następować z konkretnych przyczyn np. Administrator nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na pytanie lub przedstawić odpowiedniej oferty w związku z czym zwraca się do odpowiedniej spółki, która pomaga odpowiedzieć Pani/Panu na zadane pytanie.
 5. Prawa Osoby Której Dane Dotyczą – są to wymienione prawa które Pani/Panu przysługują w związku z udostępnionymi danymi:
  1. prawo dostępu do danych – w każdym czasie ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji jakie dane osobowe są w jego posiadaniu.
  2. prawo do sprostowania danych – jeżeli podane przez Panią/Pana dane ulegną zmianie mogą Państwo w każdej chwili przekazać Administratorowi informację o potrzebie ich skorygowania.
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator nie ma już celu w przetwarzaniu Pańskich danych może Pani/Pan żądać ich usunięcia. Należy pamiętać, że w przypadku wykonania przez Administratora żądania usunięcia danych nie będzie on mógł się już z Panią/Panem skontaktować. Istnieją także uzasadnione prawnie przypadki kiedy powierzone dane nie mogą zostać usunięte np. Administrator nie zakończył jeszcze procesu dla którego dane zostały udostępnione.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli nastąpią przesłanki określone w art. 18 RODO i Pani/Pan zwróci się z żądaniem do Administratora aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych to w następstwie Administrator będzie mógł jedynie przechowywać Pańskie dane (ewentualnie wykorzystać w celu obrony przed roszczeniami) – nie będzie mógł w żaden inny sposób ich wykorzystać do czasu uchylenia żądania lub wystąpienia przesłanek które spowodują odrzucenie żądania przez Administratora – o czym Administrator niezwłocznie Panią/Pana poinformuje.
  5. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do zwrócenia się do Administratora z prośbą o przeniesienie danych do innego Administratora np. innej spółki, prawo to może zostać wykonane gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Należy zwrócić uwagę, że prawo to może zostać wykonane tylko wtedy gdy warunki techniczne pozwalają Administratorowi na taką operację.
  6. prawo do sprzeciwu – każda osoba której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy interes Administratora jest uzasadniony i nadrzędny wobec praw osoby której dane dotyczą może odrzucić sprzeciw i przetwarzać dane w dalszym ciągu, po uprzednim poinformowaniu osoby której dane dotyczą o takich okolicznościach.
 6. Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego – w każdej chwili gdy Pani/Pan uzna, że działania Administratora, które bezpośrednio dotyczą Pańskich danych, naruszają przepisy prawa może Pani/Pan złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.