Sygnity

Rozwiązania IT

Współpraca Sygnity i Domu Maklerskiego Michael / Ström – skuteczne pozyskiwanie i zdalna obsługa klientów detalicznych dzięki Sidoma WEB

Sidoma WEB to aplikacja webowa skierowana do domów maklerskich, umożliwiająca inwestorom samodzielną obsługę rachunków maklerskich oraz obrót instrumentami finansowymi.

Zapraszamy do przeczytania case study z wdrożenia Sidoma WEB w Domu Maklerskim Michael / Ström.

Klient i jego potrzeby

Nasz Klient to jeden z dynamicznie rozwijających się domów maklerskich, który organizuje oferty instrumentów finansowych (głównie obligacji oraz certyfikatów inwestycyjnych) oraz prowadzi usługi z zakresu corporate finance i investment banking.

Główną potrzebą biznesową Domu Maklerskiego Michael / Ström było skuteczne pozyskiwanie i zdalna obsługa klientów detalicznych oraz sprawna sprzedaż instrumentów finansowych. Poszukiwał on bezpiecznego, skutecznego i intuicyjnego narzędzia, które pomoże mu zdobyć nowych klientów nastawionych na akumulację kapitału.

W ramach realizacji tego projektu Klient stworzył wspólnie z Sygnity aplikację webową Sidoma WEB, która umożliwia inwestorom dostęp do szerokiego spektrum informacji oraz samodzielną obsługę rachunków maklerskich, w tym obrót instrumentami finansowymi przez przeglądarkę.

Rola Sygnity

 

Zadaniem Sygnity było dostarczenie zgodnego z zamówieniem Domu Maklerskiego ergonomicznego i atrakcyjnego graficznie interfejsu aplikacji, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. Chcieliśmy, żeby aplikacja była łatwa w dostosowywaniu  do zmian na rynku kapitałowym oraz wynikających z nich potrzeb Klienta oraz do nowych regulacji prawnych. 

Na potrzeby wdrożenia utworzyliśmy kilkuosobowy zespół realizacyjny złożony z przedstawicieli obu stron. Wypracowywane rozwiązania i funkcjonalności były udostępniane Zamawiającemu na bieżąco zgodnie z ustalonymi priorytetami, dzięki czemu regularnie wzrastał zakres funkcjonalny wdrażanego systemu, aż do osiągnięcia pełnej, zakładanej funkcjonalności. 

Wybrane funkcjonalności aplikacji:

  • Intuicyjne zakładanie rachunku inwestycyjnego przez internet;
  • Łatwy dostęp do zintegrowanych i szczegółowych informacji o rachunku oraz instrumentach finansowych nabytych za pośrednictwem Domu Maklerskiego;
  • Szczegółowa historia rachunku, w tym m.in.: inwestycji, zleceń i logowań;
  • Obsługa szerokiego spectrum ofert publicznych, w tym kierowanych indywidualnie oraz zapewnienie możliwości realizacji zleceń na rynku giełdowym oraz pozagiełdowym;
  • Podgląd notowań giełdowych;
  • Sprawne zarządzanie rachunkami bankowymi, prosta obsługa wpłat i wypłat z rachunku;
  • Intuicyjna i szybka modyfikacja danych osobowych;
  • Możliwość ankietowania klientów (zgodnie m.in. z MIFID2, FATCA, AML).

Dzięki aplikacji Sidoma WEB

Dom Maklerski Michael / Ström:

Inwestor:

Zwiększył zasięg działalności

eliminując konieczność fizycznego kontaktu potencjalnych Klientów z pracownikami Domu Maklerskiego. Zwiększył sprzedaż produktów inwestycyjnych, dzięki wykorzystaniu elektronicznych kanałów dystrybucji.

Sprawniej komunikuje się z klientami

poprzez indywidualnie kierowane oferty, automatyczne komunikaty i powiadomienia.

Zmniejszył koszty obsługi

dzięki automatyzacji wzrosła liczba operacji wykonywana samodzielnie przez użytkownika za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.

Ma lepszy dostęp do produktów inwestycyjnych

dzięki aplikacji, która działa w czasie rzeczywistym, nie pominie żadnej skierowanej do niego oferty.

Ma większą kontrolę nad swoimi inwestycjami

sprawniej i bezpieczniej inwestuje w oferowane przez Dom Maklerski instrumenty finansowe. Szybciej reaguje na zmiany rynkowe, dzięki powiadomieniom w aplikacji.

Ma nieograniczony dostęp do rachunku maklerskiego

dokładnie wtedy, kiedy go potrzebuje. Może korzystać z usług bez konieczności fizycznego kontaktu z pracownikiem Domu Maklerskiego.

Korzyści biznesowe

Dzięki Sidoma WEB Dom Maklerski Michael / Ström:

increase

Zwiększył liczbę rachunków maklerskich

dokonując ekspansji geograficznej poza miejsca lokalizacji oddziałów.

24-7

Zmienił model obsługi

dzięki czemu nie tylko ogranicza koszty, ale i umożliwia klientom dostęp do rachunku maklerskiego z dowolnej lokalizacji w dogodnym dla Klienta czasie.

communication

Zintensyfikował skalę przekazu

kierowanego do Klientów.

target (1)

Łatwiej dociera do Klientów

z nowymi ofertami i produktami dzięki powiadomieniom w aplikacji.

Opinia Klienta:

Wdrożenie SIDOMy WEB w naszej organizacji pozwoliło na rozszerzanie skali operacji bez konieczności proporcjonalnego zwiększania liczby oddziałów i zatrudnienia. Dzięki wdrożeniu elektronicznych kanałów komunikacji wzrósł zasięg geograficzny obsługiwanego rynku, a dzięki automatyzacji procesów – zakres komunikacji z naszymi Klientami. Klienci otrzymali łatwy dostęp do wielu dodatkowych informacji dotyczących rachunku oraz instrumentów finansowych nabytych za pośrednictwem Domu Maklerskiego. Typowe systemy internetowe podporządkowane są potrzebom Klientów spekulacyjnych, inwestujących na rynkach akcji oraz kontraktów terminowych. Tworząc SIDOMę WEB koncentrowaliśmy się na potrzebach Klienta, którego celem jest akumulacja kapitału. Po stronie Domu Maklerskiego do projektu włączyliśmy osoby z wieloletnim doświadczeniem w kontaktach z Klientami inwestującymi na rynku obligacji, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa. Wspólnie z analitykami Sygnity udało nam się przełożyć potrzeby Klientów na rozwiązania informatyczne, które je zaspokajają. Oczywiście system jest „żywy”, już w trakcie wdrażania początkowo ustalonego zakresu, pojawiły się nowe potrzeby biznesowe oraz regulacje prawne, które trzeba było uwzględnić w harmonogramach realizacji. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu możemy maksymalizować przychody po obydwu stronach – my w kontakcie z naszymi Klientami, a Sygnity – realizując nasze dodatkowe zlecenia.
Ludwik Skonecki
Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów i Organizacji Procesów