Sygnity

Artykuły

Nowe wymogi w zakresie MREL i TLAC-

czym są i jak Sygnity pomaga w ich spełnianiu

MREL / TLAC  – wymogi w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Przekonaj się, jak możesz zautomatyzować procesy kalkulacji i raportowania wymogów.

20 maja 2019 został przyjęty do prawa unijnego tzw. Pakiet Bankowy[i] dotyczący wymogów ostrożnościowych oraz ram przymusowej restrukturyzacji, w tym m.in. definicji i zasad wyznaczania wymogów MREL oraz TLAC. Implementacja przepisów dotyczących wymogu MREL w Polsce wymagała również dostosowania Ustawy o BFG[ii] – prace zakończyły się uchwaleniem zmian 8 lipca 2021r.

Wymogi MREL i TLAC – czym są i w jakim celu zostały wprowadzone?

Spełnienie wymogów MREL i TLAC gwarantuje, że instytucja utrzymuje odpowiedni poziom funduszy własnych oraz zobowiązań, które mogą podlegać umorzeniu lub konwersji w celu pokrycia strat i odbudowy bazy kapitałowej, gdyby zaistniała konieczność przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji instytucji.

MREL [ang. Minimum Requirement for Own Fund and Eligible Liabilities] – minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych i obowiązuje dla:

 • podmiotów podlegających CRR
 • firm inwestycyjnych objętych pakietem IFR/IFD[i]
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Minimalny poziom wskaźnika MREL, który muszą spełniać instytucje, jest wyznaczany indywidualnie przez organ ds. przymusowej restrukturyzacji. W Polsce rolę tę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Określony przez BFG wymóg MREL powinien zostać spełniony do końca 2023 roku, do tego czasu obowiązują jednak przejściowe poziomy wyznaczające tzw. ścieżkę dojścia do wartości docelowych.

TLAC [ang. Total Loss Absorption Capacity] – wymóg w zakresie całkowitej absorpcji strat i rekapitalizacji.

Obowiązuje dla globalnych instytucji istotnych systemowo oraz podmiotów będących ich częścią. Minimalny poziom wskaźnika TLAC został zdefiniowany w rozporządzeniu CRR, docelowe wartości obowiązują od stycznia 2022 roku.

Wskaźniki MREL/TLAC definiują wymagany poziom funduszy własnych i tzw. zobowiązań kwalifikowalnych wyznaczany w odniesieniu do:

 • TREA [ang. Total Risk Exposure Amount] – łączna kwota ekspozycji na ryzyko
 • TEM [ang. Total Exposure Measure] – ekspozycja całkowita, stosowana przy obliczaniu wskaźnika dźwigni (obowiązuje dla podmiotów podlegających CRR)

Warto podkreślić, że instytucja jest zobowiązana do jednoczesnego spełnienia obu wariantów wymogu !

Jakie obowiązki nakłada na instytucje wymóg MREL/TLAC?

Obowiązek identyfikacji zobowiązań kwalifikowalnych i wyznaczenia wskaźników MREL/TLAC

Monitorowanie poziomu wskaźników oraz weryfikacja spełnienia minimalnych poziomów

Konieczność integracji wymogów MREL/TLAC z procesami zarządzania finansowego i kapitałowego (m.in. planem finansowym, prognozami)

Cykliczne obowiązki sprawozdawcze:

 • Raportowanie informacji dotyczących minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (formularze M 01.00 – M 07.00, zgodnie z Rozporządzeniem UE 2021/763)
  • Zestaw formularzy przekazywanych kwartalnie – raportowanie rozpoczęte w 3 kwartale 2021 roku
 • Ujawnianie informacji dotyczących MREL i TLAC (zgodnie z Rozporządzeniem UE 2021/763)
  • Zależnie od rodzaju podmiotu oraz zakresu formularza informacje wymagane z częstotliwością kwartalną/półroczną/roczną – raportowanie rozpocznie się w 2024 roku
 • Przekazywanie informacji o strukturze zobowiązań do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (formularz Z 02.00 – zgodnie z Rozporządzeniem UE 2018/1624)
  • Informacje przekazywane co roku przez podmioty objęte planem przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Jak SPID wspiera raportowanie wymogów MREL/TLAC:

System SPID zapewnia wsparcie całego procesu raportowania wymogów MREL/TLAC poprzez automatyzację kalkulacji wskaźników i wypełnianie sprawozdań nadzorczych.

Funkcjonalność dostępna out-of-box:

 • Przechowywanie informacji o funduszach własnych i zobowiązaniach oraz składowych wskaźników MREL/TLAC w uporządkowanych strukturach
 • Wbudowane algorytmy klasyfikujące poszczególne zobowiązania i fundusze własne do kategorii:
  • podlegających umorzeniu i konwersji
  • kwalifikowalnych do MREL/TLAC
 • Podział zobowiązań na część gwarantowaną i niegwarantowaną wg danych z systemu wyliczania
 • Wbudowane algorytmy mapowania atrybutów niezbędnych do celów sprawozdawczych (np. typ zobowiązań kwalifikowalnych, stopień uprzywilejowania, rezydualna zapadalność)
 • Zestaw predefiniowanych tabel parametrycznych w procesie zasilania i kalkulacji
 • Obsługa ścieżek rewizyjnych procesów kalkulacji – drill down od poziomy komórki sprawozdawczej do danych źródłowych
 • Automatyczne generowanie wszystkich formularzy w zakresie sprawozdawczości oraz ujawnień z możliwością eksportu do formatu XLS, CSV lub XBRL – reguły pobierania danych zdefiniowana dla całych pakietów sprawozdawczych

Sprawdź, czy SPID MREL jest rozwiązaniem, z którego skorzysta Twoja organizacja:

Czy zależy Ci na tym, by zapewnić zgodność z regulacjami dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu oraz wsparciu zewnętrznego, merytorycznego partnera?

Czy chcesz efektywnie korzystać z informacji o funduszach własnych i zobowiązaniach, przechowywanych w ustrukturyzowanych tabelach, tworząc raporty obligatoryjne oraz inne, zdefiniowane na wewnętrzne potrzeby organizacji?

Czy chcesz, aby raporty były wykonywane automatycznie, w powtarzalny sposób, ograniczając ryzyko wystąpienia pomyłek i błędów?

Czy chcesz, aby system posiadał algorytmy kontrolne pozwalające zweryfikować dane przed wysyłką?

Czy ważna jest dla Ciebie audytowalność całego procesu sprawozdawczego – przejrzystość i możliwość śledzenia całego procesu wyliczania formularzy od analitycznych danych źródłowych do wypełnionych pól na sprawozdaniu?

Czy chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe poprzez analizę danych zgromadzonych w systemie SPID MREL?

Czy chcesz wykorzystywać dane pozyskane w procesie MREL/TLAC do definiowania własnych raportów?

Czy chcesz optymalizować poziom wskaźnika MREL oraz współczynników kapitałowych poprzez wykonywanie analiz, stress-testów z wykorzystaniem danych produkcyjnych?

Czy chcesz tworzyć trafne prognozy i plany finansowe dotyczące rozwoju biznesu czy struktury funduszy własnych i zobowiązań na podstawie wyników symulacji?

SPID MREL to:

Jedno narzędzie

Kreator własnych raportów

Automatyzacja całego procesu z opcją drill down

Parametryzacja procesów ETL

Doświadczenia wdrożeniowe oraz wiedza ekspercka

Wbudowane oraz własne reguły walidacji

Parametryzacja procesów kalkulacji

Symulacje Analizy what-if

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie raportowania obligatoryjnego i know-how, które zbudowaliśmy współpracując z bankami i instytucjami finansowymi w Polsce.

[1] Pakiet Bankowy obejmuje zmiany do regulacji:

CRR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

CRD Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

BRRD Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r.

SRMR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.

[1] ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842, z późn. zm.)

[1] IFD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z 27 listopada 2019 r., IFR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z 27 listopada 2019 r.