Sygnity

Case study

Pomagamy Wydziałowi Geodezji Urzędu Miasta Katowice przenieść się do chmury Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 

Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ-KIIP) działa w Urzędzie Miasta Katowice produkcyjnie od 2015 roku.

Dzięki wdrożeniu systemu MSZ-KIIP pracownicy Urzędu Miasta Katowice oraz jednostek organizacyjnych Miasta Katowice uzyskali szeroki dostęp do jednej bazy danych przestrzennych, które wcześniej były rozproszone w różnych aplikacjach i dokumentach analogowych, przez co trudno dostępne. Swobodny dostęp do  bazy danych systemu MSZ-KIIP jest kluczowy m.in. dla planowania przestrzennego, wydawania decyzji budowlanych czy środowiskowych, planowania inwestycji miejskich czy reagowania na sytuacje kryzysowe.

Klient i jego potrzeby

Miasto Katowice jest miastem na prawach powiatu. Terytorium miasta obejmuje obszar 164,7 km2, zamieszkuje go 291 774 mieszkańców. Katowice są jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce, gospodarka miasta opiera się w głównej mierze na sektorze usług.

Rola Sygnity – migracja do Oracle Cloud Infrastructure

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice w 2020 roku podjął decyzję o przeniesieniu systemu MSZ-KIIP do chmury Oracle.

Decyzja była podyktowana faktem starzenia się mocno rozbudowanej infrastruktury on-premise, w ramach której funkcjonował system MSZ-KIIP. Migracja do chmury uwolniła klienta od konieczności ciągłej modernizacji infrastruktury, umożliwiając mu elastyczne skalowanie środowiska, swobodny dostęp do najnowszych wersji baz danych i systemów operacyjnych oraz gwarantując wysoką dostępność.

Zadaniem Sygnity była sprawna i bezpieczna migracja wraz z podniesieniem wersji bazy danych Oracle systemu MSZ-KIIP w chmurze Oracle w sposób niezakłócający bieżących procesów i zadań realizowanych w UM Katowice, a także umożliwiający bieżące oferowanie usług dla wszystkich użytkowników back-office i front-office, korzystających z systemu MSZ-KIIP.

W okresie prac nad migracją systemu MSZ-KIIP do OCI, główna baza danych systemu MSZ-KIIP obejmowała 2TB danych geometrycznych wektorowych i rastrowych wraz z atrybutami opisowymi i multimediami oraz repozytorium dokumentowe o objętości ponad 3TB danych, którego pliki skojarzone są logicznie z obiektami przestrzennymi systemu.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, migracja realizowana była w ścisłej współpracy z kluczowymi komórkami organizacyjnymi: Wydziałem Geodezji oraz Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Katowice.

Migracja systemu MSZ-KIIP podzielona była na następujące etapy:

 1. etap testowy, polegający na próbnym przeniesieniu i uruchomieniu części danych i modułów systemu MSZ-KIIP,
 2. opracowanie szczegółowej koncepcji migracji całości systemu MSZ-KIIP,
 3. docelowa migracja.

Docelowa migracja obejmowała dwa zadania: migrację głównej bazy danych oraz aktualizację danych zmiennych. Dzięki takiemu podejściu, pomimo dużego wolumenu danych oraz dużej liczby modułów dziedzinowych, migracja (od momentu przełączenia środowiska on-premise w tryb tylko do odczytu, do momentu oddania środowiska w OCI do pracy produkcyjnej) zajęła zaledwie 3 dni.

W ramach prac zostały odtworzone mechanizmy integracyjne pomiędzy systemem MSZ-KIIP, a pozostałymi systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w sieci Urzędu Miasta Katowice, powyższe wymagało stworzenia precyzyjnych reguł sieciowych dla komunikacji pomiędzy OCI a siecią lokalną UMK. Utrzymanie mechanizmów integracyjnych oraz ich efektywnego działania jest kluczowe dla aktualności zintegrowanej bazy danych systemu MSZ-KIIP.

Utworzone w Oracle Cloud Infrastructure środowiska produkcyjne oraz testowe obejmują:

 • VM DB Systems dla bazy back-office oraz front-office,
 • serwery usług mapowych Enterprise GIS,
 • serwer CMS dla front-office,
 • serwery autorskiej platformy aplikacyjnej JARC firmy Sygnity, będącej środowiskiem uruchomieniowym modułów dziedzinowych i geoportali,
 • serwer usług terminalowych dla aplikacji desktop uruchamianych przez użytkowników UM Katowice w trybie RemoteApp,
 • zestawienie tuneli VPN pomiędzy siecią LAN UMK a OCI,
 • konfigurację backupów w OCI.

Migracja zakończyła się pełnym sukcesem – została zrealizowana w zadanym terminie i zgodnie z wymaganiami.

Wypowiedź klienta

System MSZ-KIIP w Urzędzie Miasta Katowice działa od 2015 roku, jednak z upływem czasu jego infrastruktura wymagała modernizacji. Rozpiętość systemu MSZ-KIIP wymaga zastosowania dużych mocy obliczeniowych, w celu spełnienia oczekiwanych wymagań wydajnościowych. Stąd podjęta została decyzja o migracji do chmury Oracle. Jako wykonawcę wybraliśmy firmę Sygnity, która zagwarantowała skuteczność przeprowadzenia tej operacji w relatywnie krótkim czasie, przy zachowaniu należytej staranności usług.
Anna Kołodziej
Naczelnik Wydziału Geodezji, Urząd Miasta Katowice

O systemie

W ramach budowy i rozwoju Systemu MSZ-KIIP w latach 2013-2020:

 • Przetworzono materiały źródłowe w postaci dokumentów analogowych oraz cyfrowych do jednolitej zestandaryzowanej i zharmonizowanej bazy danych, pozyskując ok 700GB danych zgromadzonych w 26 mln rekordów bazodanowych oraz 1 mln zeskanowanych dokumentów,
 • Wdrożono 23 moduły dziedzinowe w strefie back-office, zgrupowane w 5 serwisach:
   
     • geodezyjne, referencyjne bazy danych
     • zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo i infrastruktura krytyczna
     • monitoring, planowanie przestrzenne, rewitalizacja i inwestycje
     • zarządzanie i ochrona środowiska
     • zarządzanie nieruchomościami

Z dostępu do serwisów MSZ-KIIP korzystać mogą wszystkie komórki Urzędu Miasta Katowice oraz jednostki organizacyjne Miasta Katowice. 

 • Wdrożono 5 dostępnych publicznie portali tematycznych:

     • portal obsługi obywatela
     • geoportal inwestycji
     • geoportal sportu, promocji i turystyki
     • geoportal edukacyjny
     • geoportal metadanych