Sygnity

Aktualności

Odkryj jak system SPID ESG umożliwił klientowi automatyzację przygotowania ujawnień taksonomicznych
SPID ESG to system automatyzujący proces przygotowania zestawu raportów, które instytucje kredytowe są zobowiązane ujawniać zgodnie z wymogami Taksonomii UE (Rozporządzenie 2020/852 oraz wytyczne zawarte w aneksie VI i XII Rozporządzenia 2021/2178).
Klient i jego potrzeby
Naszym Klientem jest znaczący bank uniwersalny działający na polskim rynku, świadczący usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również klientów korporacyjnych. Potrzebą biznesową Klienta była automatyzacja całościowego procesu przygotowania ujawnień taksonomicznych ESG – od zasilenia i weryfikacji poprawności danych źródowych, przez kalkulację wymaganych miar i wskaźników, po zasilenie wszystkich formularzy raportowych.
Zakres projektu
W celu efektywnego prowadzenia projektu powstał zespół złożony z przedstawicieli Klienta oraz Sygnity, ściśle współpracujący w okresie całego wdrożenia. Projekt miał charakter kompleksowy i był podzielony na następujące etapy:
 • Etap I – analiza potrzeb Klienta oraz warsztaty analityczne z przedstawicielami różnych obszarów Banku, gdzie wspólnie wypracowaliśmy metodologię kalkulacji wskaźników ESG oraz opracowaliśmy mapowanie danych źródłowych Banku.
 • Etap II – przygotowanie rozwiązania – systemu SPID ESG. Funkcjonalności systemu były udostępniane sukcesywnie, zgodnie z ustalonymi priorytetami, co umożliwiało Klientowi bieżący monitoring postępów.
 • Etap III – wsparcie testów w Banku, przeszkolenie pracowników z obsługi narzędzia oraz wsparcie przy przygotowaniu pierwszego sprawozdania.
Obecnie Sygnity świadczy usługi asysty technicznej, planowany jest także dalszy rozwój systemu realizujący kolejne potrzeby Banku.
Największe wyzwania
Główne wyzwania, z którymi wspólnie z Klientem zmierzyliśmy się podczas projektu to:
 • Bank po raz pierwszy przygotowywał raporty taksonomiczne, zatem w ramach projektu wspólnie przeanalizowaliśmy wymagania regulacyjne, odnosząc je do specyfiki portfela aktywów Klienta równocześnie biorąc pod uwagę dostępność danych źródłowych. Interpretacja wytycznych regulacyjnych była nieraz wymagająca, zwłaszcza że praktyka rynkowa dla tych zagadnień dopiero się kształtuje.
 • Ujawnienia taksonomiczne ESG definiuje 11 wzorów formularzy, jednak wytyczne wymagają prezentowania wyników w kilku wariantach. W konsekwencji SPID ESG wypełnia 24 formularze zawierające spore ilości danych – łącznie ponad 8 000 pól wymagało parametryzacji poprzez pobranie odpowiednich danych z bazy lub wyliczenie danych z pól znajdujących się już na formularzu. Przy tej złożoności, wyzwaniem była presja czasowa związana z wymaganym terminem dostarczenia sprawozdania.
Rozwiązanie
W ramach projektu dostarczyliśmy system SPID ESG, który zgodnie z oczekiwaniem Klienta zautomatyzował proces raportowy – import danych, ich walidację, przeprowadzenie kalkulacji wskaźników i atrybutów wymaganych do zaraportowania oraz wygenerowanie zestawu formularzy w formacie zdefiniowanym przez regulatora.
Przetwarzanie systemu SPID ESG od zasilenia danych po wygenerowanie gotowych formularzy zajmowało średnio ok. 30 min, co przy skali portfela Banku rzędu kilku milionów rekordów było bardzo zadowalającym wynikiem. Mając świadomość rosnącej roli kwestii ESG w sektorze finansowym oraz zwiększających się wymagań w zakresie raportowania, zaprojektowaliśmy rozwiązanie w sposób umożliwiający łatwe dostosowanie do kolejnych zmian poprzez m.in.:
 • elastyczną parametryzację pozwalającą np. na sterowanie kalkulacją czy uwzględnianie nowych kategorii produktów bez potrzeby zmian programistycznych,
 • uwzględnienie od razu wszystkich 6 celów środowiskowych w strukturach danych, kalkulacji oraz parametryzacji formularzy.
Dodatkowym atutem dla Klienta była możliwość integracji modułu ESG z innymi wykorzystywanymi przez niego modułami systemu SPID, co zapewniło jeszcze większą spójność całego procesu sprawozdawczego.
Korzyści biznesowe
Poprzez wdrożenie systemu SPID ESG Klient:
 • minimalizuje czas potrzebny na obsługę procesu raportowego,
 • ogranicza koszty i ryzyko błędu, dzięki temu, że raporty są wykonywane automatycznie, w powtarzalny sposób,
 • posiada proste w obsłudze, intuicyjne narzędzie,
 • ma możliwość dostosowywania systemu do potrzeb biznesowych poprzez elastyczną parametryzację,
 • ma gwarancję pełnej przejrzystości oraz audytowalności procesu kalkulacyjnego i sprawozdawczego,
 • zapewnia zgodność z regulacjami dzięki wsparciu zewnętrznego partnera merytorycznego,
 • osiąga efektywność procesów sprawozdawczych poprzez integrację danych w jednym systemie.