Sygnity

Aktualności

Usługi dedykowane sektorowi energetycznemu są kluczowe dla Sygnity

Usługi dedykowane sektorowi energetycznemu są kluczowe dla Sygnity. Wśród naszych rozwiązań, które ułatwiają Uczestnikom Rynku Energii dostosowywanie się do nowych wyzwań jest Portal Danych Planistycznych (PDP).

Portal Danych Planistycznych (PDP)

Portal Danych Planistycznych (PDP) to Aplikacja WWW dla Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), którą Operator udostępnia swoim klientom posiadającym moduły wytwarzania energii (MWE) typu: B, C i D w celu spełnienia obowiązku przekazywania danych planistycznych wynikających z wdrożenia Standardów Wymiany Danych Strukturalnych i Planistycznych w ramach Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Portal Danych Planistycznych jest elementem dostarczanego przez Sygnity SA Portalu Dostępowego Kontrahenta (PDK).

Jak działa PDP?
Portal Danych Planistycznych (PDP) wspiera wymianę danych wg Standardów Wymiany Danych Strukturalnych i Planistycznych dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej i wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r .

PDP wspiera przygotowanie danych przez Wytwórców (o typie MWE B i C) w zakresie:

 • planowanej generacji dla każdego modułu wytwarzania energii z dokładnością do godziny,w horyzoncie dobowym za doby od n+1 do n+9 (gdzie n to doba bieżąca),

  • planowaną generację mocy czynnej netto,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci dla MWE produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu).
 • planowanej dyspozycyjności w horyzoncie 5 letnim
  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych (maksymalnych i minimalnych netto)
   W reżimie harmonogramów dyspozycyjności za doby od n+1 do (m+1)+5lat gdzie „n” to doba bieżąca a „m” to miesiąc bieżący.
 • Agregowanie danych zgodnie z założonymi kryteriami (Odział OSDp, mRID, źródło energii pierwotnej, Stacje SN/nN, ODM)

PDP umożliwia konfigurację MWE i agregatów.

PDP wymienia dane z przygotowanych przez OSP Portalem Wymiany Danych Planistycznych, gdzie PDP umożliwia przygotowanie pliku i jego ręczne załodowanie na portalu PWDP.

Korzyści biznesowe
Wdrożenie PDP:

 • zapewnia OSD spełnienie obowiązku publikowania zagregowanych planowanych grafików generacji oraz harmonogramów dyspozycyjności na portalu PWDP (Portal Wymiany Danych Planistycznych) nałożonego na OSD przez PSE,
 • usprawnia współpracę pomiędzy OSDp a właścicielami MWE typu B, C i D, w ramach dostosowania się do regulacji w zakresie obowiązku przekazywania danych planistycznych,
 • uproszcza proces ewidencji i przekazywania danych poprzez zautomatyzowanie przygotowywanego do tej pory ręcznie arkusza excel i manualnej jego wysyłki pocztą elektroniczną dla właścicieli poszczególnych MWE a dla OSD zapewnia dokonanie agregację danych oczekiwaną przez OSP,
 • zwiększa jakości przygotowywanych danych, z uwagi na walidacje prowadzone w systemie (np. kompletności danych otrzymanych od Wytwórców) oraz eliminacje manualnych czynności dla coraz większej ilości MWE liczonych w tysiącach
  dla poszczególnych OSD.

PDP jest jednym z rozwiązań oferowanych przez Sygnity SA, które ułatwiają Uczestnikom Rynku Energii dostosowanie się do nowych wyzwań energetyki rozproszonej związanych m.in. z dużą liczbą przyrastających źródeł rozproszonych (zgodnie z raportem TOE 2023 „Proponowane jest również podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym do 45% na koniec bieżącej dekady”) oraz postępującej digitalizacji energetyki (smartmetering, smartgrid). Źródła rozproszone mają istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej zapewnianym wszystkim podmiotom zasilanym z sieci OSD. Z kolei brak odbioru ee przez OSD ze źródeł rozproszonych niesie konieczność wypłat bonifikat, co może mieć istotny wpływ na osiągane przychody OSD. Dlatego Sygnity, oprócz PDP, proponuje szereg rozwiązań wspierających zmiany na rynku dystrybucji ee takich jak: AMS -system klasy Meter Data Management, DH4CSIRE-system do wymiany danych z CSIRE , PDK i inne, które są wzajemnie zintegrowane i zapewniając spójność i wysoką jakość danych we wspieranych procesach biznesowych.

Wybrane funkcjonalności:

 • Konwertowanie plików Excel na format XML PWDP, import i export plików Excel do Portalu,
 • Dodawanie, modyfikowanie obiektów MWE (z możliwością czasowej dezaktywacji),
 • Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie Agregatów,
 • Przygotowanie/modyfikowanie Grafików generacji: netto, do sieci,
 • Wyświetlanie grafika generacji dla określonych okresów czasu dla określonych agregatów,
 • Przygotowanie dyspozycyjności dla wybranego okresu czasu z zawartością maksymalna moc dyspozycyjna elektrowniana, minimalna moc dyspozycyjna elektrowniana, maksymalna moc dyspozycyjna sieciowa, maksymalna moc dyspozycyjna sieciowa,
 • Walidacje danych prowadzone wg zdefiniowanych reguł (weryfikacja danych z mocą maksymalną, wartości nieujemne, weryfikacja grafiku generacji z harmonogramem dyspozycyjności, etc),
 • Ewidencja (dodanie, modyfikacja) danych kontrahenta i użytkowników,
 • Wysyłanie powiadomień w ramach zmian i zadań (do wytwórców o nieuzupełnionych grafikach i harmonogramach, do zdefiniowanej grupy o zmianie wartości na grafikach).

Jak przebiega wdrożenie

Z uwagi na wieloletnią obecność Sygnity na rynku systemów IT dla Energetyki zdajemy sobie sprawę z różnorodności wykorzystywanych rozwiązań przez naszych Klientów. Dlatego przy zarządzaniu projektem wykorzystujemy zwinne metodyki i dedykowane dla nich narzędzia. W ramach naszych metodyk priorytetowo traktujemy współpracę z klientem na każdym etapie wdrożenia, dzięki czemu klient mógł na bieżąco śledzić postępy prac i odpowiednio wcześnie zgłaszać uwagi do zakresu funkcjonalnego wdrażanego systemu. Zwinne podejście i prototypowanie aplikacji pozwala nam skrócić fazę projektowania i uzgodnień i skupić się na jak najszybszym dostarczaniu wersji Systemu z działającą funkcjonalnością. Od 2022r. jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Total Specific Solutions (TSS), czołowego dostawcy oprogramowania dla rynków wertykalnych na świecie, co pozwala nam wieloletnie doświadczenia Sygnity z rynku krajowego łączyć z najlepszymi, światowymi praktykami wytwarzania oprogramowania które do naszej działalności wnosi TSS.