Sygnity

Case study

Wdrożenie Systemu BAZKART
dla zarządcy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zdecydowały się na wdrożenie systemu informatycznego BAZKART do zarządzania składem pociągów towarowych na stacjach rozrządowych oraz umożliwiającego monitorowanie na bieżąco wykonanej pracy rozrządowej przez poszczególne górki rozrządowe.

 Sygnity świadczy PLK usługę serwisu i wsparcia systemu od 2017 roku. W 2015 roku rozpoczęto proces wdrażania BAZKART na 10 stacjach rozrządowych. Realizacja wdrożenia na kolejnych 11 górkach umożliwiło Spółce pełne wykorzystanie systemu.

Klient i jego potrzeby

Klientem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., których przedmiotem działalności  jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju, w tym zarządzanie liniami kolejowymi polegające na prowadzeniu ruchu kolejowego i administrowaniu liniami.

Potrzebą klienta było wdrożenie Systemu BAZKART w wersji produkcyjnej na kolejnych 11 górkach rozrządowych, co umożliwi jeszcze większe wykorzystanie potencjału systemu. 

Rola Sygnity i największe wyzwania

Wdrożenie obejmowało wdrożenie Systemu BAZKART (Baza Kart Rozrządowych i Wynikowych) na dodatkowych 11 górkach rozrządowych. Zweryfikowaliśmy sprawność działania środowiska produkcyjnego oraz połączenia sieciowego z Bazą Centralną oraz zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy aplikację lokalną BAZKART. Po uzgodnieniu z Klientem wprowadziliśmy niezbędne dane słownikowe dotyczące jednostek, stacji rozrządowych, górek rozrządowych, torów, przydziału relacji do torów kierunkowych oraz użytkowników systemu. Sprawdziliśmy pod kątem poprawności działania aplikację ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji z Bazą Centralną oraz poprawność komunikacji z systemami ASR w Poznaniu Franowie. Ostatnim etapem wdrożenia było przeprowadzenie testów. Po ich zakończeniu uruchomiliśmy produkcyjnie aplikację na 11 lokalnych górkach rozrządowych i rozpoczęliśmy okres eksploatacyjny.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi BAZKART Klient uzyskał szereg korzyści:

Powstanie Centralnej Bazy Kart Rozrządowych i Wynikowych (CBKRiW) zawierającej karty rozrządowe i wynikowe ze wszystkich stacji rozrządowych będących podstawą do tworzenia raportów i statystyk indywidualnych oraz zbiorczych.

Powstanie Lokalnej Bazy Kart Rozrządowych i Wynikowych (LBKRiW) znajdującej się na danej stacji rozrządowej, pełniącej rolę bufora (repozytorium), do której w przypadku braku łączności z CBKRiW jest możliwość wprowadzenia ręcznie danych o rozrządzanym składzie z dostarczonej przez przewoźnika papierowej wersji karty rozrządowej.

Pracownicy spółki mają do dyspozycji interfejs umożliwiający wprowadzenie w sposób ręczny lub automatyczny (z posiadanego systemu informatycznego np. dla PKP CARGO S.A. z systemu WiP) karty rozrządowej oraz otrzymanie zwrotnie informacji o jej zrealizowaniu

Powstanie interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem BAZKART a urządzeniami ASR.

Zakres projektu

Zakres wdrożenia obejmował 11 górek rozrządowych w następujących lokalizacjach:

 • Częstochowa Towarowa – CTB11
 • Dąbrowa Górnicza Towarowa – DTB21
 • Kielce Herbskie – KH1
 • Kraków Nowa Huta – NHB
 • Kraków Nowa Huta – NHD
 • Łódź Olechów – ŁOR
 • Medyka – MdA
 • Rybnik Towarowy – RTBr
 • Tarnów Filia – TF11
 • Węgliniec – WGm2
 • Lublin Tatary – LT-11

Proces i ocena współpracy

Przy wdrożeniu wykorzystaliśmy elementy metodyk zmiennych oraz związanych z nimi narzędzi. Wybrany model zakłada ścisłą współpracę z Klientem na każdym etapie wdrożenia, dzięki czemu Klient mógł na bieżąco śledzić postępy prac i odpowiednio wcześnie zgłaszać uwagi do zakresu funkcjonalnego wdrażanego systemu. Dzięki zaangażowaniu ze strony specjalistów Sygnity oraz wsparciu i pomocy ze strony Klienta, wdrożenie przebiegało wzorowo i zakończyło się sukcesem po 4 miesiącach.

Od września 2022 Sygnity zawarło z PLK kolejną umowę na serwis i wsparcie systemu.