Sygnity

Case study

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe wybrało rozwiązanie Sygnity – system Zarządzania Majątkiem Sieciowym dla przedsiębiorstw wodociągowych (Sygnity EAM/GIS AquaNet), które zapewnia kompleksowe wsparcie obsługi procesów zarządzania infrastrukturą wodociągową.

Wdrożenie systemu Sygnity EAM/GIS AquaNet zmodernizowało zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, w tym siecią wodociągową o długości ponad 900 km. Wdrożono również aplikację GIS wspomagającą pracę w terenie. Za modelowanie hydrauliczne odpowiedzialny był konsorcjant DHI Polska, który również dostarczył niezbędne licencje oprogramowania do modelowania.

Klient i jego potrzeby

Klientem jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. Przedmiotem działania spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż wody pitnej przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Przedsiębiorstwo zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców regionu Górnego Śląska. Z wody produkowanej w GPW S.A. korzysta ponad 3,5 mln. mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Główne potrzeby Klienta to m.in.:

 • Wdrożenie kompleksowego rozwiązania wspomagającego zarządzanie elementami sieci wodociągowej wraz z nieruchomościami.
 • Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji i procesu przepływu danych pomiędzy wieloma systemami Zamawiającego.
 • Wdrożenie systemu, który umożliwi wprowadzenie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizację danych graficzno-opisowych.
 • Wdrożenie systemu służącego do obliczeń i symulacji parametrów hydraulicznych i jakościowych pracy sieci wodociągowej wraz z kompleksową obsługą, począwszy od przeprowadzenia kampanii pomiarowej i kalibracji modelu obliczeń.
 • Współpraca z dostawcą sprawdzonego oprogramowania branżowego, znającym zagadnienia i specyfikę sektora wodociągowego.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Rolą Sygnity w tym projekcie było dostarczenie i wdrożenie Systemu Sygnity EAM/GIS AquaNet, wraz z usługą kolokacji sprzętowo-bazodanowej w modelu chmurowym. Przeprowadziliśmy również inwentaryzację sieci i pozyskaliśmy dane sieci wodociągowej. Kolejnym etapem prac było wdrożenie modelu obliczeń hydraulicznych dla sieci wodociągowej odzwierciedlającego istniejącą w rzeczywistości sieć. Przeprowadziliśmy proces rekalibracji i walidacji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej. Dodatkowo przeprowadzaliśmy kampanię pomiarową w zakresie niezbędnym do celu rekalibracji modelu obliczeń hydraulicznych, przeanalizowaliśmy straty wody i straty ciśnień oraz przeprowadziliśmy ewidencję nieruchomości i służebności przesyłu.

Największym wyzwaniem okazało się zintegrowanie wielu systemów Zamawiającego i ich wewnętrzna integracja w ramach modułów i procesów obsługiwanych przez Zintegrowany System Informatyczny.

Korzyści biznesowe

Dzięki systemowi Sygnity EAM/GIS AquaNet Klient uzyskał szereg korzyści:

 • Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w tym siecią wodociągową o długości ponad 900 km sieci.

 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez centralizowanie rozproszonych danych i możliwość ich przetwarzania.

 • Zapewnienie możliwości monitorowania i optymalizacji kosztów operacyjnych poprzez weryfikowanie składników majątkowych.

 • Skrócenie czasu podejmowania decyzji poprzez szybkie przekazywanie aktualnych i spójnych danych w formie np.: dashboardów i raportów na poziom operacyjny oraz umożliwienie ich wszechstronnego przetwarzania, analizowania i modelowania.

 • Przeprowadzanie analiz planowanych wyłączeń sieciowych, dając możliwość automatycznego wskazywania na mapie zaworów niezbędnych do zamknięcia odcinka określonego przez użytkownika np. w przypadku awarii czy planowanego remontu.

 • Możliwość przeprowadzania symulacji modelowych dla sieci wodociągowej. Powstały model może posłużyć do wielowariantowych analiz pracy układu wodociągowego. Podejmowane na jego podstawie decyzje zależą od wyniku przeprowadzonych analiz
 • Minimalizowanie opłat z tytułu umieszczania urządzeń w pasach drogowych oraz ograniczanie strat wody poprzez optymalizację pracy sieci.

 • Wsparcie pracy dyspozytora i usuwanie awarii w zakresie rejestracji danych i prezentacji stanu sieci.

Zakres projektu

 • Aplikacje GIS: SONETOE oraz JARC
 • Wdrożenie modułów biznesowych oprogramowania ZSI
 • Zintegrowane ze sobą aplikacje obsługujące procesy zarządzania zdarzeniami występującymi na sieci, wspierające zgłaszanie niezgodności na sieci oraz procesy prac eksploatacyjnych.
 • Wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej.
 • Wykonanie integracji z systemami Zamawiającego – ERP w zakresie ewidencji środków trwałych, SCADA w zakresie danych telemetrycznych, LIMS w zakresie wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek wody.
 • Migracja danych z dotychczas używanych systemów GIS.
 • Usługa kolokacji sprzętowo-bazodanowej w modelu chmurowym.

Etapy prac

 • Rozpoczęcie prac: marzec 2019 r.
 • Zakończenie projektu: maj 2021 r.

Wypowiedź klienta

Wdrożony – przez Sygnity – system Zarządzania Majątkiem Sieciowym (Sygnity EAM/GIS AquaNet) ułatwił codzienne funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. Realizacja spełniła nasze oczekiwania w zakresie wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie elementami sieci wodociągowej wraz z nieruchomościami. Eksperci Sygnity wykazali się pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem i wsparciem na każdym etapie projektu. Współpraca z tym podmiotem przebiegła zgodnie z naszymi oczekiwaniami i standardami.
Jerzy Muszer
Dyrektor Pionu Sieci i Dystrybucji w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A.