Sygnity

Case study

Wspieramy Wodociągi Białostockie w optymalizacji pracy brygad terenowych, pomagamy usprawnić obsługę awarii i wyłączeń planowanych oraz uruchamiamy eUsługi do komunikacji z mieszkańcami

Celem projektu, który zrealizowaliśmy dla Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.  była optymalizacja zarządzania pracami w terenie, usprawnienie obsługi awarii i wyłączeń planowych oraz zapewnienie szerszej komunikacji dla mieszkańców poprzez eSerwisy mapowe. Rozwiązanie to  wspomaga dysponenta, pracownika w terenie, jak również dyspozytora, ograniczając  liczbę telefonów dotyczących przerw w dostawach wody.

Wypowiedź Klienta

– Wdrożony system zarządzania pracą brygad wraz z obsługą awarii i wyłączeń na platformie GIS oraz uruchomieniem serwisów internetowo – intranetowych (eUsług) znacząco poprawi komunikację z mieszkańcami. eSerwisy na bieżąco pokazują, gdzie występuje awaria lub planowe wyłączenie dostawy wody, a dla mieszkańców, którzy zgłaszają awarię i zarejestrują się w eSerwisie, dodatkowo będzie wysyłana informacja w formie SMS. Pracownicy spółki mogą skupić się na usuwaniu awarii, a nie na odbieraniu telefonów. Dodatkowo wdrożony system zarządzania pracą brygad uporządkował proces obsługi awarii i wyłączeń w jeden spójny ciąg zdarzeń, który można śledzić na bieżąco (na jakim jest etapie od zgłoszenia, poprzez zaplanowanie zadania dla pracowników w terenie, do obsługi mobilnej w terenie przez pracownika). Współpraca z Sygnity podczas realizacji projektu była bardzo dobra. Sam system będzie teraz jednym z głównych rozwiązań w spółce – podkreśla Beata Wiśniewska, prezes Zarządu Wodociągi Białostockie Sp. z o.o

Klient i jego potrzeby

Wodociągi Białostockie prowadzą działalność w zakresie ujmowania, uzdatniania, zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków na terenie miasta Białystok i gminy Wasilków. Ponadto spółka prowadzi hurtową sprzedaż wody i hurtowy odbiór ścieków dla gmin ościennych: Supraśl, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Dobrzyniewo i Zabłudów.

Spółka eksploatują sieć wodociągową o długości około 1200 km (wraz z przyłączami). Z tej sieci korzysta obecnie 99% mieszkańców. Ścieki są odbierane i odprowadzane do oczyszczalni siecią kanalizacyjną o długości około 700 km (razem z przyłączami). W ten sposób nieczystości pozbywa się aktualnie 98% ogółu mieszkańców.  

Główne potrzeby klienta to m.in.:

 • Usprawnienie procesu zarządzania awariami i wyłączeniami;
 • Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji i procesu przepływu danych pomiędzy wieloma systemami Zamawiającego;
 • Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami na temat awarii, wyłączeń, przebiegu posiadanej sieci oraz jakości wody;
 • Odciążenie pracowników Wodociągów Białostockich od nadmiernej ilości telefonów w przypadku powstania awarii lub wyłączenia sieci;
 • Optymalizacja procesu przydzielania prac w terenie do wykonania i poprawienie raportowania z wykonanych zadań z wykorzystaniem aplikacji mobilnej;
 • Lepsze wykorzystanie dostępnych specjalistów;
 • Zmniejszenie kosztów wykonywanych prac w terenie;
 • Gwarancja bezpieczeństwa IT;
 • Współpraca z dostawcą sprawdzonego oprogramowania branżowego, znającym zagadnienia i specyfikę sektora wod.-kan.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Rolą Sygnity we wdrożeniu była kompleksowa dostawa i nadzór nad całym projektem. Przed rozpoczęciem prac wykonana została  również analiza przedwdrożeniowa, w tym analiza z zakresu integracji z systemami eksploatowanymi przez Zamawiającego, wdrożenie modułów biznesowych w obszarze awarii oraz wyłączeń i zarządzania pracą brygad, eUsług dla mieszkańców, aktualizacjami systemu GIS i szkoleniami. W ramach wdrożenia przeszkolono kilkunastu pracowników spółki. Obecnie Sygnity świadczy usługi asysty technicznej i rozwoju systemu.

Największe wyzwania związane z realizacją projektu to:

 • Wykonanie integracji systemu z obecnie posiadanym rozwiązaniem WMIDS ze względu na dodatkowe integracje wewnętrzne systemu WMIDS z innymi systemami funkcjonującymi w Wodociągach Białostockich;
 • Wdrożenie aplikacji mobilnej, ze względu na obecne przyzwyczajenia pracowników do pracy z notatnikami czy arkuszami kalkulacyjnymi;
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i wydajności serwisów dla mieszkańców;
 • Zarządzanie procesem dostaw, testów, szkoleń i wdrożeń poszczególnych komponentów rozwiązania przy napiętym harmonogramie i różnych ograniczeniach wynikających z pandemii COVID-19 (zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy).

 

Okres realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie: marzec 2021 r.
 • Zakończenie: maj 2022 r.

Korzyści biznesowe

 • Uporządkowanie i ujednolicenie procesu obsługi Awarii i Wyłaczeń poprzez wdrożenie modułu Zdarzenia na sieci/ZPB wraz z integracją z systemem WMIDS. Proces jest spójny, a dane przepływają w sposób automatyczny między systemami, co powoduje że pracownicy zostali odciążeni od korzystania z wielu rozwiązań;
 • Usprawnienie procesu przydzielania prac w terenie do wykonania i poprawienie raportowania z wykonanych zadań;
 • Skrócenie czasu planowania prac terenowych i optymalizacja czasu wykonywania prac;
 • Optymalizacja tras dojazdu do zadań, zmniejszenie kosztów wykonywanych prac w terenie;
 • Szybsze informowanie o wykonanych zadaniach z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, co pozwala na lepsze planowanie i przydzielanie zadań, a w konsekwencji obniżenie ich kosztów;
obrazekWodociągiBaiłostockie
 • Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami na temat awarii, wyłączeń, przebiegu posiadanej sieci oraz jakości wody;
 • Odciążenie dyspozytorów od nadmiernej ilości telefonów w przypadku powstania awarii lub wyłączenia sieci;
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez centralizowanie rozproszonych danych i możliwość ich przetwarzania (w tym w ramach aplikacji mobilnej);
 • Przeprowadzanie analiz planowanych wyłączeń sieciowych dających możliwość automatycznego wskazywania na mapie zaworów niezbędnych do zamknięcia odcinka określonego przez użytkownika np. w przypadku awarii czy planowanego wyłączenia;
 • Ujednolicenie posiadanych aplikacji GIS i ich aktualizacja do najnowszej wersji, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa IT i obniżenie kosztów serwisowania;

Zakres projektu

Projekt zrealizowany dla Wodociągów Białostockich był bardzo szeroki i obejmował:

 • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej w celu doprecyzowania wymagań Zamawiającego i opracowanie dokumentu analizy;
 • Opracowanie, instalacja i wdrożenie serwisu branżowej mapy cyfrowej o następujących funkcjonalnościach:
  • wyszukiwanie dowolnego adresu, ulicy;
  • prezentacja danych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (przebieg, średnica, materiał);
  • nanoszenie własnych notatek, rysunków;
  • mierzenie odległości lub powierzchni z podaniem wszystkich wymiarów (długość całkowita, długość segmentu, powierzchnia) co pozwala np. oszacować długość przyłącza do posesji;
  • konfiguracja własnego wyglądu mapy (włączanie/wyłączanie dostępnych warstw, podłączanie zewnętrznych serwisów WMS).
 • Opracowanie, instalacja i wdrożenie serwisu prezentującego miejsca awarii i obszary wyłączeń oraz umożliwiającego zgłaszanie awarii. Serwis ten umożliwia między innymi:
  • podgląd aktualnych awarii i wyłączeń w postaci panelu aktualnych zdarzeń (w treści mieszkaniec dowiaduje się w jakich terminach awaria zostanie usunięta i kiedy zostanie przywrócona dostawa wody oraz jakich adresów dotyczy);
  • wizualizację sieci pozbawionych zasilania i budynków odciętych od wody w postaci kolorowej selekcji;
  • zgłaszanie awarii przez mieszkańców, możliwość wskazania adresu i rodzaju awarii. Po rejestracji zgłoszenia mieszkaniec otrzymuje powiadomienia SMS o statusie zgłoszenia.
 • Opracowanie, instalacja i wdrożenie serwisu prezentującego dane dot. jakości wody i umożliwiającego zgłaszanie złej jakości wody. Serwis pozwala głównie na:
  • podgląd parametrów jakości wody z podziałem na strefy zasilania (podawane parametry to przede wszystkim twardość, mętność, zawartość żelaza);
  • zgłaszanie podejrzeń o złej jakości wody z możliwością określenia charakteru problemu. Po rejestracji mieszkaniec może otrzymywać informację o statusie zgłoszenia.

    

 • Opracowanie, instalacja i wdrożenie modułu Zdarzeń na sieci o następujących funkcjonalnościach:
  • ewidencja zdarzeń awaryjnych;
  • ewidencja wyłączeń planowych;
  • tworzenie analiz topologicznych sieci wskazujących zasuwy do zamknięcia, a następnie wyznaczających sieci pozbawione zasilania i budynki odcięte od dostawy wody;
  • przekazywanie zadań do modułu ZPB w celu wsparcia obsługi zadania w terenie;
  • publikowanie dla mieszkańców informacji o zdarzeniach w eSerwisie;
  • przekazywanie i odbieranie zdarzeń do/z zewnętrznych systemów Wodociągów Białostockich;
 •   Opracowanie, instalacja i wdrożenie modułu Zarządzania Pracą Brygad (ZPB), umożlwiającego:
  • ewidencję brygad (pojazdów, pracowników, sprzętu);
  • przypisywanie konkretnych zasobów potrzebnych do realizacji określonych zleceń;
  • harmonogramowanie zdarzeń awaryjnych i wyłączeń planowych (drag&drop przekazywanie zadań do brygady);
  • wizualizację statusu brygady i wykonywanych zadań;
  • wizualizację na mapie miejsca wykonania zadania, w tym położenia urządzenia mobilnego;
  • przekazywanie zadań brygadzie na urządzenie mobilne;
  • przegląd danych zebranych przez pracownika w terenie (zdjęcia, opisy, wypełnione formularze);
  • wysyłanie i obieranie komunikatów do brygady;
  • rozliczanie zleceń – ewidencja kosztów i czasu pracy ludzi oraz maszyn, a także zużycia materiałów;
  • nadawanie zleceniom statusów i priorytetów;
  • przegląd postępów realizacji zleceń, raportowanie dla zleceń, brygad, oraz powiązanych obiektów.

 

 

 • Dostarczenie mobilnego rozwiązania wspierającego obsługę awarii i prac eksploatacyjnych w terenie dla przyjmujących i realizujących zlecenia o następujących funkcjonalnościach:
  • wizualizacja danych mapowych w aplikacji mobilnej w trybie online i offline (dla pracownika w terenie tworzy się lokalna baza danych zawierająca przebiegi sieci i niezbędne parametry do obsługi zadania w trybie offline);
  • pobieranie listy zadań do wykonania;
  • podgląd miejsca zdarzenia na mapie i nawigowanie do zdarzenia;
  • ewidencja szczegółowych danych dotyczących realizowanego zlecenia w terenie poprzez dedykowane formularze do obsługi awarii i wyłączeń;
  • dołączanie dowolnych załączników multimedialnych do zdarzenia np. zdjęcia wykonane bezpośrednio urządzeniem mobilnym;
  • konwersja opisów głosowych do tekstu (pracownik będąc w trybie online mówi opisując zdarzenie a cała treść automatycznie jest przetwarzana i dodawana do zdarzenia);
 • Wykonanie integracji modułu ZPB z modułem Zdarzeń na sieci, Modułem Zarządzania Użytkownikami i systemami zewnętrznymi (WMiDS).

 

 Wdrożony system zbudowany jest w oparciu następujące komponenty Sygnity:

 • JARC – Aplikacja Sygnity GIS Web (przeglądanie i edycja danych);
 • Sonet OE – Aplikacja Sygnity GIS Desktop;
 • Sygnity ZPB – Moduł Dysponenta (www) i aplikacja mobilna mZPB na platformie Android do Zarządzania Pracą Brygad (online/offline);