Sygnity

Case study

Wspieramy ENERGA-OPERATOR S.A. w dostosowaniu się do nowych regulacji – Portal Danych Planistycznych

Na początku 2021 roku, rozporządzeniem Komisji Europejskiej, w życie weszły nowe standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych, które nakładają na właścicieli modułów wytwarzania energii (MWE) typu B, C i D obowiązek przekazywania danych planistycznych bezpośrednio do OSDp, a  właścicieli modułów wytwarzania typu D również do OSP.

Zmiany określają zasady funkcjonowania sektora energii elektrycznej w Europie celem zapewnienia bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania  zasobów. Dotyczą one Operatorów Systemów Przesyłowych (OSP), Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) i tzw. “significant grid user” (SGU), czyli znaczących użytkowników sieci, których działalność ma wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego danego operatora systemu przesyłowego.

Zakres danych, które od tego roku muszą być przekazywane do OSDp, obejmuje m.in.:

  • prognozowane wartości mocy dyspozycyjnych (maksymalnych i minimalnych netto) każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej netto każdego modułu wytwarzania energii,
  • planowaną generację mocy czynnej do sieci każdego modułu wytwarzania energii, produkującego energię na własne potrzeby (np. zasilenie procesów technologicznych zakładu).

Przekazanie ww. danych do ENERGA-OPERTOR S.A. (EOP) obsługuje w ramach Portalu Dostępowego Kontrahenta (PDK) nasz portal obsługi danych planistycznych.

Klient i jego potrzeby

ENERGA-OPERATOR S.A. pełni funkcję OSD i jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Dostarcza energię na obszarze równym ¼ powierzchni Polski do ponad 3 mln klientów. Do sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez EOP przyłączonych jest ponad 1000  modułów wytwarzania energii elektrycznej typu B, C i D.

Jedną z ważniejszych potrzeb biznesowych skierowanych do klientów było ułatwienie właścicielom MWE typu B, C i D szybkiego dostosowania się do nowych regulacji w zakresie obowiązku przekazywania danych planistycznych. Do tej pory przekazywanie tych danych, zarządzanie nimi oraz ich agregacja odbywała się w sposób ręczny z wykorzystaniem standardowej poczty elektronicznej i arkuszy Excel. Mając na uwadze obowiązek prawny właścicieli wytwórców energii elektrycznej, EOP podjął decyzję o optymalizacji obsługi i automatyzacji całego procesu – nie tylko patrząc od strony  klienta, ale także na płaszczyźnie współpracy EOP z PSE.

Rola Sygnity i największe wyzwania

Rolą wdrażanego przez nas rozwiązania jest weryfikacja kompletności danych, przetwarzanie ich zgodnie z nowymi regulacjami oraz przekazywanie ich w wymaganym standardzie do OSP.

Istotnym wyzwaniem był krótki czas realizacji – Etap I, umożliwiający  konwersję danych do formatu zgodnego z opublikowanym standardem OSP, musieliśmy zamknąć w niecałe 2 tygodnie.

W ramach kolejnych Etapów wykonaliśmy rozbudowę Portalu Dostępowego Kontrahenta (PDK) o funkcjonalności związane z obsługą danych planistycznych MWE (Miejsc Wytwarzania Energii) i uruchomiliśmy jego nową wersję. Rozbudowa była realizowana w taki sposób, aby nie zakłóciło to bieżących procesów biznesowych realizowanych w sposób ciągły  w ramach PDK.

O Portalu Danych Kontrahenta (PDK)

System, w ramach swoich podstawowych funkcji, umożliwia OSD wygodne realizowanie obowiązku udostępniana danych pomiarowych, a także komunikowanie się z kontrahentami. Dzięki PDK nasi klienci mogą:

  • zapewniać sprzedawcom i innym uczestnikom rynku (zarówno detalicznego, jak i bilansującego) bezpośredni i bezpieczny dostęp do danych;
  • skuteczniej komunikować się z kontrahentami;
  • sprawniej reagować na zmiany na Rynku Energii, rozbudowując system o nowe funkcjonalności i procesy biznesowe.

PDK to nowoczesne i skalowalne narzędzie zaprojektowane tak, żeby łatwo było je rozszerzyć o nowe grupy użytkowników (obecnie korzystają z niego Sprzedawcy, POB, Odbiorcy, Wytwórcy) i funkcjonalności. Zostało opracowane przy ścisłej współpracy z naszymi klientami, dlatego odpowiada na konkretne potrzeby biznesowe i pozwala szybko dostosować się do zmian na rynku energii.

Rozwiązanie jest łatwo skalowalne, a proces wdrożenia szybki i bez wpływu na inne procesy biznesowe. PDK zbudowano z wykorzystaniem najnowszych technologii  .

Korzyści biznesowe

Dzięki funkcjom portalu danych planistycznych uruchomionych w PDK klient:

Spełnia obowiązek publikowania zagregowanych planowanych grafików generacji oraz harmonogramów dyspozycyjności na portalu PWDP (Portal Wymiany Danych Planistycznych) nałożony na OSD przez PSE.

Umożliwia wymianę danych między podmiotami zewnętrznymi tj. wytwórcami energii a OSD w sposób ustrukturalizowany i zautomatyzowany.

Umożliwia agregację przesłanych danych oraz przetworzenie do formatu umożliwiającego publikację danych na portalu PWDP.

Proces współpracy

Przy zarządzaniu projektem wykorzystaliśmy elementy metodyk zwinnych oraz związanych z nimi narzędzi. Model taki zakładał ścisłą współpracę z klientem na każdym etapie wdrożenia, dzięki czemu klient mógł na bieżąco śledzić postępy prac i odpowiednio wcześnie zgłaszać uwagi do zakresu funkcjonalnego wdrażanego systemu.

Zespół klienta zaangażował się w taki model tworzenia rozwiązań, dzięki czemu współpraca przebiegała wzorcowo. Zwinne podejście i prototypowanie aplikacji pozwoliło nam skrócić fazę projektowania i uzgodnień.

 

Wypowiedź klienta

Sygnity wywiązało się ze swoich zobowiązań udostępniając nam potrzebne funkcjonalności w skrajnie krótkim czasie, zapewniając ciągłość realizowanych procesów biznesowych w zgodzie z rozporządzeniami Prezesa URE. Wysokie kompetencje zespołów oraz znajomość rynku i obowiązujących regulacji przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb oraz umożliwia poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wdrożenie potwierdziło cechy rozwiązań Sygnity określanych jako skalowalne i posiadające zdolność do adaptacji do nowych potrzeb, zastosowań, regulacji. Systemy bazujące na nowoczesnych technologiach i dedykowanej architekturze pozwalają skupić się na działalności biznesowej i mieć pewność skuteczności narzędzi, bez poświęcania im szczególnej uwagi i sił.
Andrzej Czarnobaj
Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy EOP