Sygnity

Artykuły

Nowe regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie wymogów kapitałowych dla banków

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego w grudniu 2017 roku zdecydował się na wprowadzenie zagregowanego poziomu wyjściowego dotyczącego wymogów kapitałowych dla banków. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 i sukcesywnie wzrastać do wymaganych 72,5% w styczniu 2030 roku.

Dlaczego wprowadzono zmiany

Dotychczasowe regulacje w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych umożliwiały obliczanie wymogów kapitałowych według dwóch metod:

Modele wewnętrzne według statystyk generują niższe wymogi kapitałowe dla tych samych ekspozycji w porównaniu z obliczeniami przeprowadzanymi przy użyciu metody standardowej. W celu ograniczenia nadmiernej zmienności wymogów obliczanych przy użyciu modeli wewnętrznych Komitet Bazylejski podjął decyzję o wprowadzeniu zagregowanego poziomu wyjściowego – output floor. 

Czym jest zagregowany poziom wyjściowy?

Określa on limit, zgodnie z którym wymogi kapitałowe generowane przez modele wewnętrzne nie mogą wynosić mniej niż 72,5% wymogów w zakresie funduszy własnych, które miałyby zastosowanie na podstawie metody standardowej.

Kogo dotyczy i sposób liczenia

Sposób liczenia output floor określony jest w artykule 92 CRR. Limit liczony jest w oparciu o łączne kwoty ekspozycji na ryzyko. Obowiązek „podwójnego” liczenia wymogu dotyczy podmiotów stosujących metodę wewnętrznych ratingów. Obowiązkiem objęte są:

  • samodzielne instytucje UE
  • unijne instytucje dominujące
  • unijne dominujące finansowo spółki holdingowe
  • unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej

Nowe zapisy CRR3

Zapisy CRR3 na potrzeby weryfikacji poziomu wyjściowego (output floor) wymagają ustalenia standardowej łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko:

  • ryzyko kredytowe – należy zastosować metodę standardową
  • ryzyko kredytowe kontrahenta – należy zastosować metodę standardową
  • ryzyko kredytowe sekurytyzacji – należy zastosować metodę standardową (SEC-SA) lub metodę ratingów zewnętrznych (SEC-ERBA)
  • ryzyko rynkowe – należy zastosować metodę standardową

Jak przygotować się do nowych wymagań?

Ustalenie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko według metody standardowej, zgodnie z nowymi zapisami CRR3 może być wykonane w oparciu o system SPID BASEL 4. System Sygnity spełnia wszystkie wymagania nowych zapisów, uwzględniając także:

System SPID BASEL 4 z powodzeniem wdrażany jest w wielu bankach. Pozwala w pełni zautomatyzować proces wyliczania wymogów kapitałowych, limitów koncentracji zaangażowań, dźwigni finansowej oraz   mierników płynności łącznie z procesem raportowania nadzorczego gotowych sprawozdań.