Sygnity

Artykuły

Nowe wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych. Sprawdź, jak możesz zautomatyzować proces raportowania IFR

W grudniu 2019 roku Komisja Europejska sformalizowała propozycję nowych wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych[1], nad którymi pracowała od 2017 roku.

Nowa dyrektywa IFD oraz rozporządzenie IFR weszły w życie 6 września 2021 roku i objęły zarówno małe i niepowiązane ze sobą firmy inwestycyjne, jak i te o dużym znaczeniu dla rynku finansowego.

Najważniejsze zmiany to:

I. Nowa klasyfikacja firm inwestycyjnych na 3 kategorie:

 • Klasa 1
 • firmy o znaczeniu systemowym, które są wystarczająco duże, żeby stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, na równi z dużymi instytucjami kredytowymi,
 • firmy nie mające znaczenia systemowego, których działalność i wielkość stwarzają pewne ryzyko dla stabilności finansowej, jednak bez obowiązku przeklasyfikowania do kategorii instytucji kredytowych i uzyskania stosownego zezwolenia
 • Klasa 2
 • firmy, które nie generują ryzyka systemowego, jednak charakteryzują się najwyższym prawdopodobieństwem generowania ryzyka dla klientów, rynków lub prawidłowego funkcjonowania firm inwestycyjnych.
 • Klasa 3
 • firmy małe i wzajemnie niepowiązane, podlegające najmniej obciążającym wymogom.

II. Precyzyjne wytyczne, które biorą pod uwagę skalę działalności (klasa firmy inwestycyjnej) oraz zakres prowadzonej działalności inwestycyjnej.

W tym celu zdefiniowane zostały raporty wg. standardu ITS (Implementing Technical Standard) podzielone na odpowiednie kategorie i formularze, które muszą być przekazywane do Nadzoru w cyklach kwartalnych i rocznych. Najbliższa aktualizacja ITS 3.2 już w czerwcu 2022, a kolejna w grudniu 2022r. !

III. Standard techniczny XBRL jako docelowy format przekazywania sprawozdań do Nadzoru.

Standard ten z powodzeniem stosowany jest od kliku lat w sektorze bankowym. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez KNF, XBRL będzie wymagany również dla całego pakietu sprawozdań IFR.

Sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na automatyzację nowych wymagań i bieżące dostosowywanie do zmian prawnych

Poniższe pytania pomogą Ci w określeniu stopnia przygotowania do nadchodzących zmian oraz zidentyfikowaniu obszarów, które wymagających dodatkowych działań.

 • Jaka część procesu raportowania IFR wykonywana jest manualnie a jaka automatycznie?
 • Czy w przypadku kontroli KNF masz pewność, że wszystkie elementy procesu są wykonywane zgodnie z regulacjami, w sposób powtarzalny i maksymalnie odpersonalizowany?
 • Czy kiedykolwiek obsługiwałeś raportowanie oparte o standard XBRL?
 • Czy wiesz, że wraz z pakietem IFR dostarczane są kompletne algorytmy kontrolne, którymi możesz zweryfikować przygotowane dane przed wysłaniem do KNF?
 • Czy masz możliwość wykonywania symulacji, analiz, stress-testów z wykorzystaniem danych produkcyjnych?
 • Ile narzędzi i uczestników zaangażowanych jest w proces?
 • Czy w procesie wdrożenia regulacji IFR,IFD posiadasz partnera zewnętrznego w zakresie wsparcia merytorycznego  i technologicznego?

SPID – szybkie dostosowanie się do nowych regulacji

Jako dostawca rozwiązania SPID z zakresu raportowania obligatoryjnego, opartego m.in. o standard XBRL, współpracujemy z kilkunastoma bankami, w których z powodzeniem wdrożyliśmy automatyzację procesów sprawozdawczych, wraz z silnikami do kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego, kontrahenta, mierników płynności, dźwigni finansowej oraz dużych zaangażowań (tzw. BASEL III/IV: CRR/CRR2 oraz CRDIV/V).

Przygotowaliśmy dedykowany moduł SPID IFR automatyzujący cały proces przygotowania sprawozdań wymaganych przez KNF z możliwością eksportu do formatu XLS lub XBRL.

SPID IFR to:

add01

Jedno narzędzie

Kreator własnych raportów

Automatyzacja całego procesu z opcją drill down

Parametryzacja procesów ETL

stick-man-2137

Doświadczenia wdrożeniowe oraz wiedza ekspercka

Wbudowane oraz własne reguły walidacji

browser-4641

Parametryzacja procesów kalkulacji

laptop-5155

Symulacje, Analizy What If

Dostosowanie się do nowych wymogów bywa czasochłonne a automatyzacja całego procesu w jednym systemie jest najbardziej efektywnym sposobem realizacja wymagań raportowych.

Warto już dziś rozpocząć przygotowania do wdrożenia kompleksowego rozwiązania w zakresie raportowania obligatoryjnego

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie raportowania obligatoryjnego i know-how, które zbudowaliśmy obsługując banki i instytucje finansowe w Polsce.

Przeczytaj więcej o systemie

[1] Wspomniane regulacje to:

IFD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi 
IFR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych