Sygnity

Usługa dostępu do informacji o rachunku, baza wiedzy o kliencie

Pozyskanie dostępu do danych z historii rachunku kontrahenta (usługa dostępna w bankach nie tylko polskich ale w całej strefie UE od 14 września 2019 roku), stwarza nowe możliwości:

w oferowaniu szerszej gamy produktów i usług,

przedstawienia oferty odpowiadającej jego zdolnościom finansowania,

ograniczenia ryzyka nie spłacenia zobowiązania.

Bieżąca wiedza o transakcjach realizowanych przez Klienta, w połączeniu z dodatkowymi analizami bazującymi na strukturze wydatków w ostatnich 90 dniach, może ograniczyć ryzyko kredytowe nie tylko po stronie banku ale także po stronie bezpośredniego dostawcy usług lub towarów.

Dostęp do danych z historii rachunku, pozwala firmom, które albo nie miały dostępu do bankowych źródeł danych (Biuro Informacji Kredytowej), albo musiały za pozyskanie informacji płacić, przeprowadzić samodzielnie wstępną ocenę możliwości finansowych kontrahenta, a następnie tak przetworzony wniosek przesłać do instytucji finansującej.

Firmy e-commerce czy z sektora usług finansowych posiadają w wielu przypadkach historię wcześniejszych transakcji z klientem, także te dane mogą być przydatne dla przeprowadzenia procesu oceny zdolności kredytowej, bądź też proponowania dodatkowych towarów i usług będących uzupełnieniem lub wymianą na produkt nowej generacji.

Sygnity SA oferuje aplikację, spełniająca wymagania zawarte w Dyrektywie PSD2 oraz w tzw. RTS-ach, w zakresie umożliwiającym realizację usługi Account Information Service (AIS) – usługa dostępu do informacji o rachunku. Procesy będą realizowane zgodnie ze specyfikacją PolishAPI, umożliwiającą dostęp do tych banków funkcjonujących w Polsce, które zaimplementowały ją w swoich systemach informatycznych. Zastosowanie specyfikacji PolishAPI nie jest obowiązkowe, ale należy założyć, że większość banków będzie korzystała z interfejsów zgodnych z tą specyfikacją.

Dla firm zainteresowanych pozyskiwaniem danych o historii rachunków z banków zagranicznych oferujemy moduły nawiązania sesji połączenia z ASPSP (XS2A) i moduł wysłania zapytania i odebrania historii rachunku zgodne ze specyfikacją Berlin Group i Open Banking UK PSD2.

Oferujemy oprogramowanie, z dedykowanym interfejsem XS2A, które zrealizuje wszystkie przewidziane specyfikacją PolishAPI procesy, w pełni z nią zgodne i gwarantujące bezpieczeństwo w trakcie realizacji.

Nawiązanie sesji dostępu do rachunku (XS2A)

Proces nawiązywania sesji komunikacyjnej z interfejsem XS2A obejmuje żądania i odpowiedzi przekazywane pomiędzy TPP i ASPSP przy użyciu usług technicznych tego interfejsu (AS – Authorization Service), którego efektem jest ustanowienie sesji komunikacyjnej po stronie ASPSP i przekazanie do TPP jej technicznej reprezentacji, w tym metadanych takich jak czas jej ważności.

Ze względu na specyficzny charakter wykonywanej działalności oraz ryzyka związane ze świadczeniem usług dostępu do informacji o rachunku, aplikacja Sygnity zapewnia szczególny system ostrożnościowy dla dostawców takich usług, spełnienie wszystkich wymagań związanych np. z procesem certyfikacji i uwierzytelniania zawartych w specyfikacji PolishAPI. Nawiązanie sesji komunikacyjnej opiera się na założeniach standardu OAuth 2.0 Dynamic Client Registration.

Pozyskiwanie danych z historią rachunku

Zakres dostępnych informacji, zgodnie z Dyrektywą PSD2, nie może być mniejszy niż w systemie transakcyjnym, którego używa klient. W praktyce, oznacza to, że firma o statusie AISP będzie znać historię konta oraz wszystkie szczegóły poszczególnych operacji (m.in. datę, odbiorcę czy kwotę przelewu).

Aplikacja umożliwi pozyskanie następujących danych z rachunku klienta:

 • transakcje zrealizowane na rachunku
 • transakcje oczekujące na rachunku
 • transakcje odrzucone na rachunku
 • transakcje anulowane na rachunku
 • transakcje zaplanowane na rachunku
 • blokady na rachunku
 • szczegóły pojedynczej transakcji/blokady

 

Dodatkowo można określić parametry do filtrowania pobieranych danych, a mianowicie:

 • początkowa data transakcji żądanego zakresu danych
 • końcowa data transakcji żądanego zakresu danych
 • początkowa data księgowania żądanego zakresu danych
 • końcowa data księgowania żądanego zakresu danych
 • kategoria transakcji – CREDIT lub DEBIT
 • minimalna kwota operacji w żądanym zakresie danych
 • maksymalna kwota operacji w żądanym zakresie danych

 

Firma TPP występująca w roli AISP może zażądać od banku przesłania historii rachunku płatniczego oraz wybranych informacji o rachunku płatniczym, nie częściej niż 4 razy w ciągu 24 godzin od przesłania pierwszego zapytania w przypadku zgody wydanej przez klienta w banku dla konkretnego podmiotu, do momentu jej wycofania lub wygaśnięcia.

Dodatkowe moduły analizy danych

Oferujemy moduły, które na podstawie zdefiniowanych algorytmów będą w stanie przygotować dla zainteresowanych klientów raporty, prognozy czy też ocenę scoringową osób, które wyraziły zgodę na pozyskiwanie danych o ich rachunkach z różnych banków (ASPSP). Szczegółowy zakres analiz, zwłaszcza moduł oceny scoringowej, a także prezentowanie adekwatnej oferty produktowej w oparciu o wyniki tych analiz, będzie realizowany wspólnie ze specjalistami firmy korzystającej z aplikacji Sygnity S.A.

Sygnity SA oferuje pełne wsparcie

na etapie analizy, definiowania funkcjonalności specyficznej dla Klienta, a następnie wdrożenia systemu, dbając o to aby realizował on wszystkie wymagania zawarte w Dyrektywie PSD2, Ustawie o Usługach Płatniczych oraz innych aktach prawnych, które mogą mieć wpływ na jej bieżące funkcjonowanie.

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności