Sygnity

Rozwiązanie przeznaczone do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Sonet MPZP to autorskie oprogramowanie Sygnity SA służące do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) zgodnie z przyjętą standaryzacją.

Sonet MPZP wspiera cały proces tworzenia planu i studium w powiązaniu m.in. z danymi geodezyjnymi, katastralnymi, rastrowymi, architektonicznymi, itp. Umożliwia tworzenie, edytowanie i przeglądanie danych geometrycznych i opisowych planów i studium w kontekście innych źródeł danych. Pozwala również na udostępnianie własnych danych innym systemom takim jak np. Krajowy Zasób Nieruchomości, Gminna Ewidencja Zabytków, Warunki Zabudowy.

Oprogramowanie umożliwia przeglądanie planów historycznych lub importowania danych przygotowanych przez firmy zewnętrzne. Sonet MPZP daje również możliwość udostępnienia danych poprzez portal internetowy oraz interfejsy wymiany danych.

Główne funkcjonalności systemu:

Zaimplementowana procedura tworzenia planów

zgodna z aktami prawa.

Dane tworzone w etapach

zgodnie z ustawą i rozporządzeniem o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Możliwość rysowania na warstwach

jednostek planu, linii, punktów, stref, infrastruktury projektowanej i istniejącej.

Możliwość sprawdzania poprawności geometrii jednostek

(nakładania jednostek, wykrywania dziur itp.), udziałów procentowych pokrywania działek przez jednostki elementarne planu.

Możliwość automatyzacji rysowania geometrii poprzez:

 • dociąganie do obiektów mapy,
 • generowanie buforów wokół obiektów geometrycznych,
 • zapewnienie topologicznej edycji terenów,
 • wstawianie linii obowiązującej zabudowy na podstawie jednostki planu.

Automatyczne generowanie wypisów i wyrysów

Udostępnianie zapisów planów

w powiązaniu z danymi geodezji i katastru.

Raporty i zestawienia

 • raport ustaleń planu miejscowego,
 • raport ustaleń ze studium,
 • raport wniosków o zmianę przeznaczenia,
 • raport wniosków/uwag do projektu,
 • i inne.

KORZYŚCI BIZNESOWE

Sonet MPZP wspiera cały proces tworzenia planu i studium

na poziomie gminy, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za planowanie polityki przestrzennej na swoim terenie. Utworzone plany stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych w danej gminie.

Sonet MPZP gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości danych.

Sonet MPZP oferuje możliwości dopasowania do wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu prowadzenia planów i studium.

CECHY SYSTEMU

System umożliwia między innymi:

rejestrowanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium,

ewidencję granic i obiektów opracowania dokumentu planistycznego nie będącego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (prognozy środowiskowej, finansowej, ekofizjograficznej)

ewidencję przystąpień do planu zawierającą uchwałę z załącznikiem graficznym,

tworzenie obszaru planu objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przypisanymi atrybutami identyfikującymi dany plan i jego stan formalno-prawny,

korzystanie z danych z innych systemów oraz udostępnianie własnych danych innym systemom,

rejestrowanie wniosków i uwag składanych w trakcie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

rejestrowanie wniosków o wypis i wyrys / opinie z planu miejscowego,

wydawanie wypisów i wyrysów z planu,

ewidencję oryginalnego rastra rysunku planu i rastra rysunku planu przyciętego do granicy opracowania planu,

ewidencję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

ewidencję oryginalnego rastra studium i rastra studium dociętego do granic opracowania,

ewidencję procesu opłaty planistycznej, w tym prowadzenie rejestrów wraz z wydawaniem decyzji,

ewidencję wniosków o naliczenie opłaty przed zbyciem nieruchomości,

ewidencję aktów notarialnych i ich analizę,

rejestrowanie roszczeń dotyczących odszkodowań, zamiany lub wykupu nieruchomości,

integracja z elektronicznym obiegiem co najmniej w zakresie integracji rejestrowanych wniosków i prowadzonych spraw,

integracja z danymi m.in. z budownictwa, ochrony środowiska, archiwum geologicznego, bazy terenów osuwiskowych, inwestycji, zabytków

logo

Sygnity S.A.

Biurowiec Adgar Plaza B

ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

tel. (+48 22) 290 88 00
fax (+48 22) 290 88 01
e-mail: biuro@sygnity.pl

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.

  W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych proszę kliknąć w link:

  Polityka prywatności