Sygnity

Artykuły

 Rynek sekurytyzacji – nowy trend, który wymaga nowych rozwiązań

Rynek sekurytyzacji w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, nabiera coraz większego znaczenia, a liczba i wartość przeprowadzanych transakcji zauważalnie wzrasta. Przykładem jest transakcja dokonana w marcu br. na kwotę 9 mld zł, która przekroczyła sumę pozyskanego finansowania w sektorze bankowym za cały 2019 r. na poziomie 6 mld zł.  Dzieje się tak głównie za sprawą rosnących wymagań kapitałowych, potrzeby zapewnienia płynności na optymalnym poziomie i dążenia do efektywnego zarządzania portfelem.

Głównym i najważniejszym celem transakcji sekurytyzacyjnych jest przeniesienie ryzyka i pozyskanie środków finansowych. W efekcie dochodzi do poprawy parametrów kapitałowych banków, które korzystają z tego narzędzia. Wpływ sekurytyzacji na cały sektor finansowy może być jeszcze szerszy i oddziaływać pozytywnie na dynamikę rozwoju gospodarczego kraju. Dzięki uwolnieniu dodatkowych środków na finansowanie nowych inwestycji, koszty pozyskania może być niższy niż w przypadku innych form finansowania.

Sygnity ma wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań niezbędnych w procesie transakcji sekurytyzacyjnych. Pozwalają one na efektywne zarządzanie procesem kalkulacji i raportowania wymogów kapitałowych oraz przygotowywaniem stress-testów (symulacji) w tym zakresie.

W nowej odsłonie systemu SPID BASEL IV rozbudowany został moduł automatyzacji kalkulacji i raportowania sekurytyzacji SPID SEK, zarówno na potrzeby EBA i NBP, jak również na potrzeby obsługi procesu po stronie ESMA i KNF.

Czego wymagają regulatorzy?

Obszar sekurytyzacji jest traktowany przez nadzorców rynku finansowego w sposób niezwykle wyjątkowy. Zakres możliwych do stosowania transakcji sekurytyzacyjnych, sposób ich przeprowadzania, a także wszystkie aspekty podlegające kompleksowemu raportowaniu są szczegółowo opisywane i dokładnie wyjaśniane.

Istnieją dwa główne obszary, w których uwzględnienie sekurytyzacji jest krytyczne. Są to:

  1. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego

Ekspozycje podlegające sekurytyzacji oraz pozycje sekurytyzacyjne muszą być uwzględnione przede wszystkim w procesie kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego. Wymóg dla tego typu ekspozycji liczony jest według hierarchii metod, zapisanej w Rozporządzeniu (UE) 575/2013, to jest według: 

  • metody wewnętrznych ratingów (SEC-IRBA) 
  • metody zewnętrznych ratingów (SEC-ERBA) 
  • metody standardowej (SEC-SA) 
  1. Rejestr zawieranych transakcji, prowadzony według regulacji ESMA

ESMA zdefiniowała w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/1224 i 2020/1225 szczegóły co do zakresu i formy rejestru transakcji sekurytyzacyjnych, które muszą być prowadzone czy to przez lokalne nadzory (w Polsce KNF,) czy też certyfikowane rejestry (transakcje publiczne).

Raportowanie sekurytyzacji – all in one: SPID

System SPID BASEL IV został rozbudowany o nowy moduł SPID SEK, który wspomaga cały proces raportowania sekurytyzacji, zarówno po stronie wymogów kapitałowych, jak i rejestru transakcji.

W przypadku wymogów kapitałowych silniki kalkulacji wykorzystują metodę SEC-ERBA oraz SEC-SA do wyznaczenia optymalnego ich poziomu (minimalizacja wymogu kapitałowego). Kalkulacje te współpracują z innymi procesami w ramach pomiaru ryzyka np. ryzyka kredytowego kontrahenta.

Wszystkie dane trafiają bezpośrednio na formularze sprawozdawcze i mogą być raportowanie do EBA czy NBP. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych systemów raportowych, dzięki czemu sam proces zostaje skrócony i uproszczony. Dodatkowo system opracowany przez Sygnity posiada szereg funkcjonalności ułatwiających obsługę procesu tj. ścieżki rewizyjne (drill down), symulacje danych, raporty własne etc.

Moduł SPID SEK zintegrowany z modułem SPID BASEL IV pozwala na przygotowanie kompletnego rejestru transakcji sekurytyzacyjnych i przekazanie ich do regulatora krajowego KNF lub rejestru europejskiego opierając się na wystandaryzowanym formacie XML.

Raportowanie sekurytyzacji – all in one: SPID

Czy zależy Ci na tym, by zapewnić zgodność z regulacjami dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu oraz wsparciu zewnętrznego, doświadczonego partnera merytorycznego?

Czy chcesz, aby raporty były wykonywane automatycznie, w powtarzalny sposób, ograniczając ryzyko wystąpienia pomyłek i błędów?

Czy chcesz, aby system posiadał algorytmy kontrolne, pozwalające zweryfikować dane przed wysyłką?

Czy ważna jest dla Ciebie audytowalność całego procesu sprawozdawczego – przejrzystość i możliwość śledzenia całego procesu wyliczania formularzy od analitycznych danych źródłowych do wypełnionych pól na sprawozdaniu?

Czy chcesz wykorzystywać dane pozyskane w procesie raportowania transakcji sekurytyzacyjnych do definiowania własnych raportów?

Czy chcesz optymalizować poziom wymogów kapitałowych poprzez uwzględnienie sekurytyzacji, wykonywanie analiz, stress-testów z wykorzystaniem danych produkcyjnych?

SPID BASEL IV + SEK to:

Jedno narzędzie

Kreator własnych raportów

Automatyzacja całego procesu z opcją drill down

Parametryzacja procesów ETL

Doświadczenia wdrożeniowe oraz wiedza ekspercka

Wbudowane oraz własne reguły walidacji

Parametryzacja procesów kalkulacji

Symulacje, Analizy What-if

Skorzystaj z naszego doświadczenia w zakresie raportowania sekurytyzacji i know-how, które zbudowaliśmy współpracując z liderami segmentu bankowości i czołowymi instytucjami finansowymi w Polsce