Sygnity

Artykuł

Sygnity EAM GIS for AQUA pomaga optymalizować koszty utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Bieżąca optymalizacja kosztów utrzymania własnej sieci i infrastruktury to jedno z kluczowych zadań, które realizują przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne. Długofalowe inwestycje w zakresie rozwoju i modernizacji sieci oraz urządzeń mają zapewnić spadek awaryjności oraz stabilizację ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków. Wydatki w tym zakresie pochłaniają znaczący budżet przedsiębiorstw, dlatego w każdym z nich trwa nieustający proces analityczny i operacyjny, który ma pomóc w podjęciu najkorzystniejszych pod kątem finansowym decyzji. . Cały proces analityczny wspierany jest przez wiele narzędzi służących do optymalnego doboru działań w odpowiedniej kolejności. U podstaw leży aktualna wiedza o posiadanym majątku sieciowym, z bieżącym dostępem do rzetelnych danych. Narzędziem będącym fundamentem tej wiedzy w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie system do zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS.

Sygnity  od ponad dwudziestu lat wdraża z powodzeniem system Sygnity EAM GIS for AQUA, który adresuje poszczególne wyzwania w największych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Nadrzędnym celem zastosowania systemu jest usprawnienie procesu zarządzania informacją, dzięki przechowywaniu wszystkich danych technologicznych w jednej bazie. Umożliwia to pracownikom codzienne, efektywne zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz planowanie wszelkich działań w jej obszarze. Dodatkowo Sygnity EAM GIS for AQUA pomaga w podejmowaniu pewnych decyzji biznesowych, dzięki symulacjom, planowaniu zadań w pracy sieci, szybszym wykrywaniu nieprawidłowości oraz ich dokładnej lokalizacji. 

Sygnity  od ponad dwudziestu lat wdraża z powodzeniem system Sygnity EAM GIS for AQUAktóry adresuje poszczególne wyzwania w największych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Nadrzędnym celem zastosowania systemu jest usprawnienie procesu zarządzania informacją, dzięki przechowywaniu wszystkich danych technologicznych w jednej bazie. Umożliwia to pracownikom codzienne, efektywne zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz planowanie wszelkich działań w jej obszarze. Dodatkowo Sygnity EAM GIS for AQUA pomaga w podejmowaniu pewnych decyzji biznesowych, dzięki symulacjom, planowaniu zadań w pracy sieci, szybszym wykrywaniu nieprawidłowości oraz ich dokładnej lokalizacji. 

Wdrożenie systemu umożliwiającego, gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych pobieranych z urządzeń pomiarowych oraz zintegrowanego z innymi danymi z systemów dziedzinowych w Spółce.wyników przeglądów eksploatacyjnych – stany techniczne,

  • wyników przeglądów eksploatacyjnych – stany techniczne,
  • analizy awaryjności,
  • znaczenia sieci (odbiorcy kluczowi),
  • parametrów sieci (średnica, rok budowy, technologia),
  • lokalizacji w terenie( wody gruntowe, prądy błądzące).

Pracownicy otrzymują w efekcie raporty i wizualizację na mapie obiektów o największym ryzyku wystąpienia awarii. Na podstawie tych danych następuje tworzenie wniosków inwestycyjnych i zadań eksploatacyjnych. Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie planowaniem i realizacją inwestycji, otrzymują z kolei wsparcie w zakresie tworzenia planu rzeczowo-finansowego przyłączeń, inwestycji i likwidacji oraz nadzorowania ich realizacji.

Dzięki zintegrowaniu danych GIS z modelowaniem hydraulicznym, pracownicy mają możliwość przeprowadzania symulacji modelowych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Powstały model służy do wielowariantowych analiz pracy układu wodociągowego i kanalizacyjnego. Podejmowane na jego podstawie decyzje zależą od wyniku przeprowadzonych analiz.

Przykładem takiego rozwiązania jest pilotażowy projekt wdrożenia modelu hydraulicznego z integracją danych, zrealizowany w przedsiębiorstwie AQUA S.A. w Bielsku Białej. Wykonane w nim modele wskazały miejsca, gdzie sieć pracuje nieprawidłowo. Na tej podstawie można przeprowadzić symulację, która wskaże, jakie zmiany są konieczne, aby sieć pracowała optymalnie i – w efekcie – wprowadzić znaczne oszczędności. Dzięki zastosowaniu dodatkowej platformy danych strumieniowych ICONICS, rozwiązanie umożliwia agregację, wizualizację i raportowanie danych z wielu rozproszonych dotąd systemów klasy SCADA, a także innych źródeł zawierających dane telemetryczne (np. odczyty z deszczomierza).

Dobrym przykładem zastosowania integracji danych w ramach systemu Sygnity EAM/GIS for AQUA jest również projekt systemu zdalnego monitoringu przepływów i rozbiorów wody i ścieków zrealizowany w PEWIK Gdynia. Celem tej realizacji była optymalizacja zarządzania majątkiem sieciowym i funkcjonowania systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, w tym dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz symulowania działań sieci podczas awarii lub skażeń środowiskowych. Zaawansowana integracja danych z innymi systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie (ERP, Billing, SCADA, Inspekcje kanalizacyjne) przyniosła wymierne korzyści, w tym skrócenie czasu podejmowania decyzji, poprzez szybkie przekazywanie aktualnych i spójnych danych w formie dashboardów i raportów na poziom operacyjny.

Natomiast zastosowanie rozwiązania do Zarządzania Pracą Brygad (Sygnity ZPB) skutecznie przyczynia się do skrócenia czasu planowania prac terenowych i optymalizacji czasu ich wykonania. Finalnie wpływa to na obniżenie kosztów oraz zwiększenie liczby zadań obsługiwanych przez brygady.

Przeniesienie całej wiedzy o majątku sieciowym z postaci papierowej i wiedzy pracowników do obiektowej bazy danych jest krokiem milowym na ścieżce do zbudowania cyfrowej wiedzy o majątku przedsiębiorstwa. Połączenie tej wiedzy z działalnością operacyjną (eksploatacja, remonty, awarie, inwestycje, predykcja) umożliwia optymalne wykorzystanie własnych zasobów i optymalizację kosztową. Wzorcowym przykładem wykorzystania w praktyce wiedzy o zasobach majątku z działalnością operacyjną są m.in. Wodociągi Białostockie, gdzie z powodzeniem został zrealizowany projekt cyfrowego archiwum dokumentów. Stanowi on połączenie świata dokumentacji ze światem obiektów przestrzennych, co przełożyło się na bardzo ciekawy system, który ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków wielu pracownikom przedsiębiorstwa.  Podniesienie poziomu wiedzy o sieci i wzrost zaufania do posiadanych danych, a także uzyskanie dużej elastyczności w dostępie do informacji

Zapewnienie możliwości monitorowania i optymalizacji kosztów operacyjnych oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez scentralizowanie rozproszonych danych to również efekty wdrożenia systemu Sygnity EAM/GIS AquaNet w projekcie zrealizowanym dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Pracownicy otrzymali dzięki temu wdrożeniu m.in. możliwość przeprowadzania analiz planowanych wyłączeń sieciowych z automatycznym wskazywaniem na mapie zaworów niezbędnych do zamknięcia danego odcinka np. w przypadku awarii czy planowanego remontu. Dyspozytor otrzymuje wsparcie w procesie usuwania awarii, w zakresie rejestracji danych i prezentacji stanu sieci. Niezależnie pracownicy przedsiębiorstwa mają możliwość przeprowadzania symulacji modelowych dla sieci wodociągowej. Powstały w projekcie model hydrauliczny służy do tworzenia wielowariantowych analiz pracy układu wodociągowego, na bazie których podejmowane są dalsze decyzje operacyjne.

Jak obrazują powyższe przykłady, możliwości wsparcia optymalizacji kosztów utrzymania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z wykorzystaniem Sygnity EAM GIS for AQUA są szerokie. Warto przy tym dodać, że omawiane rozwiązanie jest skalowalne względem potrzeb i wielkości przedsiębiorstwa, co sprawia, że rozwiązanie jest uniwersalne i z powodzeniem sprawdza się zarówno w dużych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych (MPWIK Wrocław, Wodociągi Miasta Krakowa, Wodociągi Białostockie, PEWIK Gdynia, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, AQUA Bielsko-Biała), jak i w nieco mniejszych przedsiębiorstwach (PWIK Rybnik, Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, PWIK Jarocin, MZK Kostrzyn nad Odrą, ZWIK Sława)